Jaarrekening 2019

JAARREKENING

Baten en lasten op taakveld BBV / programma

x 1.000

00.

02.

03.

04.

05.

A

Eindtotaal

Samen leven

Duurzame leefomgeving

Goede bereikbaarheid

Veilige leefomgeving

Betrokken bij de samenleving

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Code

Taakveld

2019 Lasten

2019 Baten

2019 Lasten

2019 Baten

2019 Lasten

2019 Baten

2019 Lasten

2019 Baten

2019 Lasten

2019 Baten

2019 Lasten

2019 Baten

2019 Lasten

2019 Baten

2019 Saldo

Begroting 2019 na wijziging

Afwijking rekening tov begroting

0.1

Bestuur

2.466

2.466

2.465

2.422

-43

0.10

Mutaties reserves

1.130

-1.306

1.717

-227

2.492

-3.405

-143

3.461

-6.837

8.800

-11.918

-3.118

-6.726

-3.608

0.2

Burgerzaken

1.288

-657

1.288

-657

631

686

55

0.4

Ondersteuning organisatie

11.894

-235

11.894

-235

11.659

11.861

202

0.5

Treasury

26

-66

-177

-47

-151

-113

-264

-155

109

0.61

OZB woningen

337

-7.747

337

-7.747

-7.410

-7.411

-1

0.62

OZB niet-woningen

293

-4.797

293

-4.797

-4.504

-4.441

63

0.64

Belastingen Overig

-173

-173

-173

-175

-2

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-58.279

-58.279

-58.279

-57.718

561

0.8

Overige baten en lasten

-12

524

1.668

-2.579

2.192

-2.591

-398

1.881

2.279

0.9

Vennootschapsbelasting

1

1

1

-1

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

2.539

2.539

2.539

2.550

11

1.2

Openbare orde en Veiligheid

30

294

-6

1.123

-371

21

1.468

-377

1.091

1.170

79

2.1

Verkeer, wegen en water

2.010

-423

4.947

-649

28

6.985

-1.072

5.912

6.934

1.022

2.2

Parkeren

4

-11

4

-11

-7

-16

-9

2.5

Openbaar vervoer

17

17

17

11

-6

3.1

Economische ontwikkeling

141

-423

408

549

-423

126

-19

-145

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.163

-7.253

7.163

-7.253

-91

-144

-53

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

103

-51

103

-51

53

65

12

3.4

Economische promotie

-209

-209

-209

-200

9

4.1

Openbaar basisonderwijs

124

-53

124

-53

70

79

9

4.2

Onderwijshuisvesting

2.932

-96

2.932

-96

2.836

2.833

-3

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.085

-297

2.085

-297

1.788

1.743

-45

5.1

Sportbeleid en activering

920

-8

920

-8

912

946

34

5.2

Sportaccommodaties

2.983

-1.694

2.983

-1.694

1.289

1.353

64

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.849

-241

46

1.895

-241

1.654

1.658

4

5.4

Musea

126

126

126

173

47

5.5

Cultureel erfgoed

903

-529

903

-529

374

368

-6

5.6

Media

704

704

704

704

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

27

3.814

-124

3.841

-124

3.718

3.810

92

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

5.175

-1.008

5.175

-1.008

4.167

4.427

260

6.2

Wijkteams

3.006

3.006

3.006

3.031

25

6.3

Inkomensregelingen

11.379

-7.407

199

26

11.604

-7.407

4.197

3.983

-214

6.4

Begeleide participatie

561

561

561

596

35

6.5

Arbeidsparticipatie

870

-1

870

-1

869

1.050

181

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.895

-8

3.895

-8

3.887

3.723

-164

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

2.603

-239

2.603

-239

2.364

2.348

-16

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

11.011

11.011

11.011

12.417

1.406

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

79

79

79

80

1

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.141

1.141

1.141

50

-1.091

7.1

Volksgezondheid

2.437

2.437

2.437

2.536

99

7.2

Riolering

2.351

-2.676

2.351

-2.676

-325

-287

38

7.3

Afval

5.217

-5.611

5.217

-5.611

-394

-455

-61

7.4

Milieubeheer

1.549

-58

23

1.572

-58

1.513

1.653

140

7.5

Begraafplaatsen

116

-153

116

-153

-38

-38

8.1

Ruimtelijke Ordening

990

-227

990

-227

764

776

12

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

6.477

-6.477

-2

6.477

-6.479

-2

2

8.3

Wonen en bouwen

2.244

-1.509

2.244

-1.509

735

851

116

Eindtotaal

55.082

-12.781

35.707

-25.390

7.460

-4.065

3.713

-526

4.345

-657

17.503

-80.905

123.810

-124.324

-516

983

1.499

ga terug