Jaarrekening 2019

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

In de paragraaf Lokale heffingen in de begroting worden de beleidsuitgangspunten voor de gemeentelijke belastingen en rechten weergegeven. In de paragraaf Lokale heffingen in de jaarstukken geven we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, zowel beleidsmatig als financieel, die zich hebben voorgedaan in het afgelopen jaar.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2019
Bij de afvalstoffenheffing is er in 2019 sprake van hogere prijzen voor de afvalverwerking(AVU) en lagere opbrengsten separaat ingezamelde vuilsoorten zoals kunststof en papier. Hierdoor was een onttrekking uit de Voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing noodzakelijk. Deze voorziening bleek echter niet toereikend te zijn om deze tekorten goed te maken, zodat uiteindelijk € 104.000 ten laste van het begrotingssaldo komt. Bij de opbouw van de begroting 2021 en de tariefbepaling 2021 zal de vulling van deze voorziening mee genomen moeten worden.
Aangaande de rioolheffing is er in 2019 een nieuw Water- en rioleringsplan(WRP) 2020-2023 vastgesteld. In het vierjarenplan is veel aandacht voor klimaatadaptatie .

Overzicht geraamde inkomsten per belastingsoort
In onderstaand overzicht zijn de geraamde en werkelijke opbrengsten per belastingsoort opgenomen.

 x € 1

Omschrijving

Rekening
2018

Raming
2019

Rekening
2019

Verschil
2019

Afvalstoffenheffing

3.450.660

4.127.018

4.104.902

-22.116

Hondenbelasting

158.457

174.619

172.894

-1.725

Leges algemeen

1.758.202

1.927.165

2.058.167

131.002

Lijkbezorgingsrechten

112.497

144.794

146.182

1.388

Marktgelden

1.700

3.369

-3.369

Onroerend zaakbelasting

12.433.621

12.474.139

12.543.871

69.732

Rioolheffing

2.361.756

2.464.218

2.494.365

30.147

Toeristenbelasting

182.146

200.000

208.780

8.780

Totaal opbrengst

20.459.039

21.515.322

20.459.039

213.840

Toelichting op afwijkingen

Leges algemeen
De afwijking op de leges algemeen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in 2019 de opbrengst van leges voor bouwvergunningen hoger is uitgevallen dan eerder geraamd (€ 62.000). Dit is veroorzaakt door kleine aanvragen en enkele grote plannen die niet voorzien waren.
Daarnaast is sprake van een per saldo hogere opbrengst rij- en reisdocumenten (€ 41.000). In 2019 zijn er bijna 900 rijbewijzen minder uitgegeven dan verwacht. Bij reisdocumenten was dit het tegenovergesteld. Er werden ruim 1600 document meer verstrekt. Vooral bij minderjarigen waren er veel meer aanvragen door het verlies van hun ID-kaart.
Meer huwelijksvoltrekkingen en geregistreerd partnerschap leiden tot een hogere baten van huwelijken en geregistreerd partnerschap (€24.000).

Onroerende zaakbelasting
De hogere opbrengst onroerende zaakbelasting heeft voornamelijk betrekking op de niet- woningen gebruikers  (€ 67.000). Bij de baten is door de Q3-rapportage 2019 van de BghU de opbrengst onroerend zaakbelasting voor gebruikers van niet-woningen in de 2e bestuursrapportage fors naar beneden bijgesteld. Na onderzoek door de BhgU bleek deze neerwaartse bijstelling niet nodig. Er waren bepaalde aanslagen niet opgelegd, welke wel mochten worden opgelegd. Daardoor is de uiteindelijke realisatie hoger geworden dan geraamd.

Lokale lastendruk
In onderstaande tabel is de lastendruk in Houten in 2019 weergegeven, voor zowel eigenaar-gebruikers als huurders. Zoals gebruikelijk in woonlastenoverzichten worden hierbij de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing betrokken. Het uitgangspunt is een meerpersoonshuishouden. Als peildatum voor de WOZ-waarde 2019 geldt 1 januari 2018. Deze waarde is alleen van toepassing op het belastingjaar 2019.

x € 1

Omschrijving

Bron

Rekening 2016

Rekening 2017

Rekening 2018

Begroting 2019

Realisatie 2019

Afvalstoffenheffing

WSJG

184

197

197

230

230

Rioolrechten

WSJG

123

110

112

114

114

Totaal gebruiker

307

307

309

344

344

OZB eigenaar

WSJG

374

380

379

375

*) 386

Totaal eigenaar/gebruiker

681

687

688

719

730

*) gemiddelde woningwaarde is hoger (€ 321.000) dan waarmee in de raming is rekening gehouden (€ 314.000)

Bij de calculatie voor de woonlasten voor meerpersoonshuishouden (mphh) die COELO hanteert, staat de gemeente Houten op de 128e plaats (€ 730). In 2018 was dit de 104e plaats. Provinciaal staat Houten op de 7e plaats (2018 ook 7e).

In onderstaande tabel zijn enkele vergelijkende cijfers uit de Atlas van de lokale lasten 2019
opgenomen.

Vergelijking woonlasten mphh

Omschrijving

Woonlasten COELO

Procentuele vergelijking

Positie ranglijst

Landelijk goedkoopste gemeente 

Gilze en Rijen

511

70%

1

Gemeente Houten

730

100%

128

Landelijk duurste gemeente 

Bloemendaal

1.446

198%

372

Totaal gebruiker

Provinciaal goedkoopste gemeente

De Ronde Venen

568

78%

1

Gemeente Houten

730

100%

7

Provinciaal duurste gemeente

Bunnik

967

132%

26

Totaal eigenaar/gebruiker

Indicatoren
In onderstaande tabel zijn de van toepassing zijnde BBV-indicatoren binnen het taakveld 'Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en stedelijke vernieuwing (Vhrosv)' per 1 januari van het betreffende jaar opgenomen.

Omschrijving

Bron

Realisatie

2015

2016

2017

2018

2019

Gemeentelijke woonlasten in euro eenpersoons-huishouden (BBV)

Coelo

546

554

561

560

588

Gemeentelijke woonlasten in euro meerpersoons-huishouden (BBV)

Coelo

678

681

687

688

730

Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen x € 1.000 (BBV)

WSJG

251

254

278

301

321

 

Kwijtscheldingsbeleid
Bij kwijtschelding van belasting wordt de 100% norm van de relevante bijstandsnorm gehanteerd. Voor de overige regels wordt het rijksbeleid gevolgd. Op grond van de belastingverordeningen kan kwijtschelding worden verleend voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting (alleen de eerste hond), rioolheffing en in zéér uitzonderlijke gevallen de onroerende-zaakbelasting. Voor de overige belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

x € 1

Soort belasting

2016

2017

2018

2019

Afvalstoffenheffing

81.629

116.149

117.968

131.230

Hondenbelasting

3.908

5.733

4.759

5.014

Onroerend zaakbelastingen

Rioolheffing

55.608

66.963

66.779

67.507

Totaal

141.145

188.846

189.505

203.751

ga terug