Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Goede bereikbaarheid

Programma in vogelvlucht

Inleiding

Houten ligt prachtig centraal in Nederland en is onlosmakelijk verbonden met de populaire en economisch sterke Utrechtse regio. De keerzijde is dat de regio onder druk staat op het gebied van bereikbaarheid.
We streven naar een optimale bereikbaarheid van de gemeente Houten (en de regio) per auto, het openbaar vervoer en met de fiets. Ook is een goede bereikbaarheid binnen de gemeente belangrijk. Bij onze werkzaamheden zoeken we continu naar een goede balans tussen bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid.
De bereikbaarheid van Houten wordt voor een belangrijk deel bepaald door externe infrastructuurbeheerders, zoals de provincie en het Rijk. Om de gemeentelijke belangen onder de aandacht te houden is overleg met onze partners van strategisch belang.
We kunnen stellen dat de infrastructuur in en rond Houten goed functioneert en dat daardoor de bereikbaarheid goed is.

Behaalde maatschappelijke doelen

Gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen)

Er is sprake van een betrouwbare en acceptabele reistijd op de ontsluitingswegen en de Rondweg van Houten. De reistijd in de spits naar de A27 - vanaf de Koppeling (rotonde De Molen) via de Rondweg - is nog steeds acceptabel. De reistijd naar de A27 is het afgelopen jaar ongewijzigd ten opzichte van 2018.
De weginfrastructuur in de gemeente voorziet in de behoefte van de gebruikers, mede door een adequaat beheer. Over het algemeen zijn de inwoners ook tevreden over de parkeergelegenheid. De tevredenheid van de inwoners over het fietsnetwerk in Houten is op het bestaande hoge niveau (97%!) gehandhaafd. In 2019 hebben we met succes een fietsfeest georganiseerd om te vieren dat de we beste fietsstad van Nederland (en de wereld) zijn.  
Het totaal aantal buspassagiers in de gemeente is in 2019 ongeveer gelijk gebleven, de tevredenheid is iets toegenomen. Sinds begin 2019 hebben we in  't Goy, Tull en 't Waal, Schalkwijk U-Flex. Busvervoer op afroep met meer haltes en kortere routes naar de bestemming van de reizigers. Medio december 2019 is dit concept uitgebreid naar Houten Zuid. Ook heeft de verhoging van de frequentie van het aantal treinen in de spits eind 2017 naar 6 treinen per uur het gebruik van de trein gestimuleerd.

Niet gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen)

Enkele fietsprojecten, zoals de Lobbendijk, het Oostrumsdijkje en de Koppeldijk/Heemsteedseweg zijn nog niet (volledig) gerealiseerd. Dit heeft te maken met lange onzekerheid over verstrekking van subsidies, te doorlopen juridische procedures en timing van de werkzaamheden (liever niet in de wintermaanden). Voor de Lobbendijk en Koppeldijk/Heemsteedseweg zijn alle voorbereidende fasen doorlopen en start de uitvoering in het voorjaar 2020. Voor het Oostrumsdijkje hebben we in2019 gewerkt naar een oplossing waar gemeente, provincie en grondeigenaar mee konden instemmen. In 2020 worden deze geformaliseerd en zullen de juridische procedures worden doorlopen.

In 2019 is een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd in het kader van de ruimtelijke koers. Onderdeel van dit onderzoek zijn de beleidsmatige kaders voor onder andere parkeren en fiets. Na vaststelling van de ruimtelijke koers worden op basis van deze beleidsmatige kaders het parkeerbeleid  (2020) en programma fiets (2021) opgesteld.

Prestaties

In de begroting zijn diverse prestatie-indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weergegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie-indicatoren is gerealiseerd.

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 50 % gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden hieronder nader toegelicht.

Gerealiseerde prestaties

Samen met de provincie en Bunnik hebben we verder invulling gegeven aan het integraal maatregelpakket voor het buitengebied Bunnik-Houten. De afspraak is dat wij ons hard gaan maken voor een volledige aansluiting op de A12 en hierover met Rijkswaterstaat in overleg gaan.

Het bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid is vastgesteld. Hiermee hebben we de mobiliteit gerelateerde projecten geprioriteerd en daar tevens financiële middelen voor gereserveerd.

Met veel fietsinfrastructuur projecten hebben we flinke vooruitgang geboekt. Hoewel deze nog niet zijn gerealiseerd zijn vele hobbels genomen, zoals financiële afspraken met de provincie, overeenstemming over grondaankoop, overeenstemming over uitvoering met omwonenden.

Handhaving op parkeren wordt nu structureel meegenomen in de surveillance.

Het fietsfeest was een zeer succesvol evenement. Helaas is het niet mogelijk dit jaarlijks te herhalen. Het fietsfeest is geëvalueerd en er zal zeker jaarlijks aandacht komen voor het stimuleren van fietsen.

De pilot met U-Flex is in de zomer van 2019 een eerste keer geëvalueerd. De eerste resultaten zijn positief. Voor de provincie is dit aanleiding geweest om het concept in Houten uit te breiden en om in een aantal andere gemeenten ook te starten met U-Flex.

Niet gerealiseerde prestaties

Het percentage asfaltwegen dat niet aan de kwaliteitsnorm voldoet is gedaald van 80% naar 70%.  Dat de 80% niet is gehaald komt vooral door de toename van gebreken aan fietspaden. Gelet op andere prioriteiten waren er onvoldoende middelen om alle fietspaden op het gewenste beeldkwaliteitsniveau te houden. Op delen van de fietspaden is daarom nu sprake van discomfort of enige vorm van hinder.

Hoe hebben de gerealiseerde prestaties bijgedragen aan de beoogde maatschappelijke effecten?

Bij zowel de lokale als regionale en landelijke projecten als A27/A12 Ring Utrecht en verbreding A27 Houten – Hooipolder (waarvoor overeenkomsten zijn afgesloten) zijn wij continu bezig om de belangen van Houten actief in te brengen om op deze wijze o.a. de bereikbaarheid en leefbaarheid van Houten te vergroten.
Met het vastgestelde bestedingsplan zijn projecten geprioriteerd en middelen gereserveerd om invulling te geven aan de doelstellingen.
Met de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur en met beheer en onderhoud aan bestaande fietsinfrastructuur wordt het hoge percentage tevredenheid over bestaande fietsroutes gehandhaafd.

Lasten

Begroot € 8.958.189
Gerealiseerd € 7.459.499
Afwijking € 1.498.690
ga terug