Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Duurzame leefomgeving

 Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's

Rekening
2018
Primitieve begroting
2019
Begroting na wijziging
2019

Rekening
2019


Verschil begroting na wijziging vs rekening 2019

02. Duurzame leefomgeving

lasten

02.01

Woningen

296.165

364.647

278.110

291.134

-13.024

02.02

Commerciële voorzieningen en horeca

518.151

551.915

551.915

689.930

-138.015

02.03

Leefomgeving

7.512.481

7.483.444

9.247.556

8.057.718

1.189.838

02.04

Gebiedsinrichting

13.262.452

26.193.983

26.786.489

16.623.463

10.163.026

02.05

Duurzaamheid & energietransitie

6.672.793

6.341.757

6.777.278

6.856.543

-79.265

02.06

Landschap en recreatie

375.122

425.983

456.083

441.956

14.127

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

911.621

935.312

934.993

1.029.330

-94.337

02.99

Programmabrede kosten

2.733.670

1.473.109

2.089.654

1.716.516

373.138

Totaal lasten

32.282.456

43.770.150

47.122.078

35.706.590

11.415.488

baten

02.01

Woningen

17.358

13.709

13.709

16.997

3.288

02.02

Commerciële voorzieningen en horeca

251.210

212.745

159.190

145.597

-13.593

02.03

Leefomgeving

3.331.626

3.227.899

4.408.122

3.475.244

-932.878

02.04

Gebiedsinrichting

11.539.222

24.616.860

25.423.876

15.298.436

-10.125.441

02.05

Duurzaamheid & energietransitie

5.250.888

5.223.599

5.553.529

5.669.044

115.515

02.06

Landschap en recreatie

35.673

13.399

37.324

28.524

-8.800

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

436.366

388.968

393.149

529.334

136.185

02.99

Programmabrede kosten

1.429.945

790.694

483.811

227.051

-256.760

Totaal baten

22.292.287

34.487.873

36.472.710

25.390.225

-11.082.485

Saldo 02. Duurzame leefomgeving

9.990.169

9.282.277

10.649.368

10.316.365

333.004

In beginsel worden verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Indien relevant, zal bij afwijkingen kleiner dan € 75.000 op programmaniveau ook een toelichting worden gegeven. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.

Commerciële voorzieningen en horeca
Bij de wijziging  van de organisatiestructuur naar teams is het onderdeel juridisch beleid en de bijbehorende medewerkers ondergebracht onder dit het taakveld( Lasten: € 167.000N), dit was niet zo geraamd.

Leefomgeving
In 2019 is er een nieuw Water- en Riolerings Plan 2020-2023 opgesteld. Onderdeel hiervan is ook een nieuw baggerplan. Daardoor zijn in 2019 nauwelijks baggerwerkzaamheden in het kader van groot onderhoud uitgevoerd. Wel is op een aantal locaties op aanwijzing van HDSR (KEUR) ad-hoc onderhoud uitgevoerd. Het groot onderhoud baggeren wordt gedekt vanuit de voorziening Waterbodembeheer. Daarmee zijn zowel de geraamde lasten van € 500.000 V voor groot onderhoud als de geraamde baten van € 500.000 N voor de onttrekking uit de voorziening niet geëffectueerd. Per saldo is dit neutraal. Om administratieve reden is dit dubbel geraamd in het product riolering, zodat de geraamde lasten nogmaals een voordeel van € 500.000 oplevert. Dit geldt ook voor de geraamde baten van € 500.000 N. Per saldo is dit ook neutraal.

Daarnaast is sprake van lagere kosten ad € 90.000 V voor de openbare verlichting omdat in afwachting van de nieuwe aanbesteding per 2021 alleen het hoognodige onderhoud is uitgevoerd. In het kader van groenwerkzaamheden is sprake van lagere kosten doordat werkzaamheden voor vergroening doorschuiven naar 2020 en doordat kosten voor het proces over de groenbestekken zijn terugontvangen.

Gebiedsinrichting
In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat van de grondexploitatie budgettair  neutraal opgenomen (lasten: € 10.302.000 V, baten: € 10.302.000 N) . Dit vindt plaats door de mutatie van de boekwaarde te verantwoorden.

Duurzaamheid en energietransitie
De voorbereiding en het opstellen van het Energieplan 2020-2025 heeft onder andere als gevolg van het uitgebreide participatieproces langer geduurd dan voorzien. Hierdoor zijn niet alle beschikbare middelen van € 88.000 V ingezet. De focus heeft in 2019 eerst gelegen op dit kaderstellende beleidsplan. Met het raadsbesluit op 11 februari 2020 over het Energieplan 2020-2025 zijn echter voldoende structurele middelen beschikbaar voor de uitvoering van het Energieplan. De voorbereiding van de transitievisie Warmte is in 2019 gefocust op de samenwerking in de Kromme Rijnstreek daardoor is minder inhoudelijk onderzoek gedaan. Dit vindt alsnog plaats in 2020 en 2021. Voor de regionale energiestrategie heeft de regio U 16 een rijksbijdrage ontvangen waardoor in 2019 geen eigen bijdrage van de gemeente nodig was.

De lasten voor het beleidsveld afval (vallend onder deelprogramma duurzaamheid en energietransitie) zijn ca € 165.000 N hoger dan geraamd, dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere BTW kosten. Deze zijn moeilijk te ramen en fluctueren met de hoogte van de kosten en opbrengsten van afval. Ook de kosten voor kwijtschelding zijn fors hoger (€ 43.000)
De totale baten afval zijn € 101.000 N lager dan begroot, dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een fors  lagere vergoeding voor ingezamelde verpakkingen (ca € 89.000) dan verwacht. De opbrengst is afhankelijk van de hoeveelheid die daadwerkelijk wordt hergebruikt. Door internationale ontwikkelingen is er minder afname/vraag naar gerecycled plastic. In april 2020 wordt de verpakkingenindustrie weer zelf verantwoordelijk voor de verwerking en zijn dit soort tegenvallers van de baan.
Deze hogere BTW-kosten en lagere opbrengsten plastic en andere afwijkingen (per saldo € 267.000) worden afgewikkeld via de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing, deze is echter ultimo 2019 niet toereikend. Daarmee komt er € 104.000 ten laste van het begrotingsresultaat. Bij het opstellen van de begroting 2021 en het bepalen van het tarief voor afvalstoffenheffing voor 2021 zal de voorziening weer moeten worden aangevuld naar het vastgestelde minimum.

Cultuurhistorie en archeologie
Er is gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor de aanpassing van het gemeentelijke erfgoed- en archeologiebeleid. De voorziene herhaling van de scan uit 2015 (0-meting) op de bouwtechnische situatie van alle monumenten heeft niet meer in 2019 plaatsgevonden. Dit wordt 2020. Daarom wordt een resultaatsbestemmingsvoorstel gedaan om de hiervoor benodigde middelen van € 40.000 V in 2020 beschikbaar te stellen.
Daarnaast is de formatie bij de RHC uitgebreid met een adviseur digitale informatievoorziening de kosten hiervan worden doorberekend aan de deelnemers, zie ook de batenkant. Omdat deze mutatie na de 2e bestuursrapportage heeft plaatsgevonden is dit niet verwerkt in de raming.