Jaarrekening 2019

Programma's

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Vanaf 2017 is het 6de “programma” Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie opgenomen omdat de BBV (besluit begroting en verantwoording)-voorschriften de gemeente verplichtte om naast haar 5 facultatieve programma’s ook dit programma in de begroting op te nemen.
Dit programma heeft een heel ander karakter dan de andere programma's en is daarom anders van opbouw.
Het programma algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie betreft de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn daarmee vrij aanwendbaar. Daarnaast is in dit programma volgens de nieuwe BBV notitie overhead de overhead apart begroot en dus niet meer verwerkt in de (deel)programma's. Ook het renteresultaat komt via dit programma naar voren en voldoet aan de criteria van de nieuwe notitie rente.          
De niet vrij aanwendbare heffingen, zoals het rioolrecht en afvalstoffenheffing, en de ontvangsten van specifieke uitkeringen zijn als baten opgenomen in de betreffende programma’s.

Overhead
Hieronder volgt een overzicht van de overhead:

 

Begroting 2019

Werkelijkheid 2019

Afwijking

Personeelskosten Directie

286.674

301.337

-14.663

Personeelskosten Leidinggevenden primair proces

885.531

1.068.963

-183.432

Personeelskosten Managementondersteuning primaire proces

163.427

298.371

-134.944

Personeelskosten Financiën. toezicht en control

1.711.647

1.301.887

409.760

Personeelskosten P&O/ HRM

800.365

739.682

60.683

Personeelskosten Inkoopfunctie

193.794

196.434

-2.640

Personeelskosten Communicatiefunctie

689.704

624.378

65.326

Personeelskosten Juridische zaken

154.727

201.519

-46.792

Personeelskosten Bestuurszaken en bestuursondersteuning

658.489

641.082

17.407

Personeelskosten Informatievoorziening en automatisering

937.028

1.009.877

-72.849

Personeelskosten Informatiebeheer(DIV)

487.562

212.735

274.827

Personeelskosten Facilitaire zaken en huisvesting

587.785

833.556

-245.771

ICT

1.537.210

1.471.053

66.157

Huisvesting

1.031.064

984.034

47.030

Uitbestedingskosten bedrijfsvoering

369.857

371.107

-1.250

Concernbrede personeelskosten

792.511

891.886

-99.375

Bedrijfsvoeringkosten diverse afdelingen

573.969

510.744

63.225

Totaal overhead

11.861.344

11.658.647

202.697

De overheadkosten 2019 bedragen 42,7%(begroot 45,5%) van de totale kosten van de organisatie (apparaatskosten).

Vennootschapsbelasting
In de rekening 2019 is geen raming opgenomen voor te betalen Vennootschapsbelasting. Aanvankelijk leek Houten namelijk niet Vpb-plichtig te zijn. In 2019 zijn er afspraken gemaakt tussen de brancheorganisatie die zich bezig houdt met de inzameling van huishoudelijk afval (de NVRD) en de Belastingdienst. Afgesproken is dat waar het gaat om afvalstromen met een positieve waarde, gemeenten of samenwerkingsverbanden met terugwerkende kracht vanaf 2016 aangifte moeten doen van een “winst” ter grootte van 1% van de opbrengst van die betreffende afvalstromen. De belastingdienst legt vervolgens een heffing op van 20% van die “winst”. Ons samenwerkingsverband (AVU) doet zelf aangifte van de “winst” met betrekking tot de opbrengst van papier en glas (de twee grootste afvalstromen die een positieve waarde hebben). De aangifte over de resterende afvalstromen (oud ijzer en frituurvet) vormen vooralsnog een te verwaarlozen bedrag voor gemeente Houten.

Hierna wordt de derde W-vraag "Wat mag het kosten?" beantwoord.

Wat heeft het gekost?

 Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's

Rekening
2018
Primitieve begroting
2019
Begroting na wijziging
2019

Rekening
2019


Verschil begroting na wijziging vs rekening 2019

A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

lasten

A1

Lokale heffingen

621.167

630.885

649.031

655.524

-6.493

A2

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

42.364

42.364

42.364

A3

Overhead

11.760.921

12.100.402

12.066.658

11.894.099

172.559

A4

Saldo financieringsfunctie

-75.337

75.833

-106.672

-177.429

70.757

A5

Vennootschapsbelasting (VpB)

674

-674

A6

Overige baten en lasten

1.183.631

2.075.979

1.022.430

2.181.537

-1.159.107

A7

Onvoorzien

61.737

A8

Mutaties reserves

5.731.162

782.154

1.732.154

3.460.645

-1.728.491

Totaal lasten

19.221.544

15.769.354

15.405.965

18.015.050

-2.609.085

baten

A1

Lokale heffingen

12.774.224

12.688.784

12.848.758

12.925.546

76.788

A2

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

54.600.540

57.114.726

57.760.646

58.278.607

517.962

A3

Overhead

278.399

215.506

205.314

235.452

30.138

A4

Saldo financieringsfunctie

18.299

43.865

15.437

47.009

31.572

A5

Vennootschapsbelasting (VpB)

A6

Overige baten en lasten

3.263.360

1.125.489

1.749.739

2.580.353

830.614

A7

Onvoorzien

A8

Mutaties reserves

5.559.747

4.142.625

6.204.473

6.836.670

632.197

Totaal baten

76.494.569

75.330.995

78.784.367

80.903.637

2.119.270

Saldo A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

-57.273.025

-59.561.641

-63.378.402

-62.888.587

-489.815

In beginsel worden verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Indien relevant, zal bij afwijkingen kleiner dan € 75.000 op programmaniveau ook een toelichting worden gegeven. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.

Bij de lokale heffingen is voor 2019 een negatief resultaat te zien van € 7.000 op de lasten en € 77.000 positief op de baten.
Bij de baten is door de Q3-rapportage 2019 van de BghU de opbrengst onroerend zaakbelasting voor gebruikers van niet-woningen in de 2e bestuursrapportage fors naar beneden bijgesteld. Na onderzoek door de BhgU bleek deze neerwaartse bijstelling niet nodig. Er waren bepaalde aanslagen niet opgelegd, welke wel mochten worden opgelegd. Daardoor is de uiteindelijke realisatie hoger geworden dan geraamd € 67.000 V.
De overige voor- en nadelen binnen dit deelprogramma bedragen per saldo € 7.000 N bij de lasten en € 10.000 V bij de baten.

De algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds laat voor 2019 een positief resultaat zien van € 42.000 op de lasten en € 518.000 op de baten.
Het verschil op de baten wordt grotendeels veroorzaakt door het effect uit de decembercirculaire 2019, namelijk € 472.000:

 • Ontwikkeling uitkeringsbasis € 416.000 N.
 • Hoeveelheidsverschillen € 1.205.000 V.
 • Suppletie-uitkering sociaal domein € 630.000 N.
 • Ontvangen decentralisatie-uitkeringen € 320.000 V.
 • Diversen € 7.000 N.

In de raadsinformatiebrief ‘Financiële ontwikkelingen 2019’ van 27 januari 2020 met kenmerk 706571 is een uitgebreidere toelichting opgenomen.

De overige voor- en nadelen binnen dit deelprogramma bedragen per saldo € 42.000 V bij de lasten en € 46.000 V bij de baten.

De overhead heeft voor 2019 een positief resultaat van € 173.000 op de lasten en € 30.000 op de baten.
Bij de lasten wordt dit voordeel o.a. veroorzaakt doordat bij de organisatiewijziging van afdelingen naar teams de personeelskosten van de overheadcategorieën(inkoop, juridische zaken e.d.) nog begroot waren met als uitgangspunt afdelingen. Hierdoor heeft een andere verdeling naar deze categorieën
plaatsgevonden. In werkelijkheid zijn de nieuwe teams gebruikt voor deze verwerking € 126.000 V. Deze organisatiewijziging naar teams heeft ook geleid tot hogere kosten op het gebied van werving en selectie € 99.000 N.
De overige voor- en nadelen binnen dit deelprogramma bedragen per saldo € 146.000 V bij de lasten en € 30.000 V bij de baten.

Bij de overige baten en lasten is voor 2019 een negatief resultaat te zien van € 646.000 op de lasten en € 830.000 positief op de baten.
Het nadeel op de lasten € 646.000 ontstaat door:

 • Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Bij de rekening wordt op basis van werkelijke kosten doorbelast aan de producten. Het totale resultaat op de verschillende kostenplaatsen voor salarissen en inhuur en de relatie met mutaties in de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling worden in de paragraaf Bedrijfsvoering integraal toegelicht € 928.000 V.
 • Bij de ICT derden € 328.000 N doordat de contract WIL per 1 mei 2018 afliep en dit in afwachting van een nieuw contract steeds stilzwijgend per maand verlengd wordt. De onderhandelingen hebben in 2019 plaatsgevonden. Dit contract wordt begin 2020 afgesloten. Geen kosten maar ook geen opbrengsten geraamd. (zie ook baten).
 • Algemene baten en lasten € 260.000 N.
  • Het voordeel op de BTW afval en riolen teruggegeven wordt aan deze producten door een storting in voorzieningen € 265.000 N.
  • Stelpost salarissen(algemeen) betreft niet ingezette impulsmiddelen 2019 € 118.000 V. Deze blijven beschikbaar via de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling.
  • Stelpost salarissen(CAO-en premiewijzigingen) levert een nadeel op € 204.000 N doordat de verlaging van de salarisbudgetten door het niet geheel nodig zijn in 2019 van de begrote 3% CAO-salarisverhoging en dit voordeel verwerkt is via deze algemene post.
  • De overige voor- en nadelen binnen algemene baten en lasten bedragen per saldo € 91.000 V.
 • Dit betreft het (nadelige) saldo van de Algemene dienst dat bij de tweede bestuursrapportage 2019 is begroot na wijziging van de begroting 2019 986.000 N.

Het voordeel op de baten € 830.000 komt door:

 • Dit voordeel wordt veroorzaakt door hogere terugontvangen BTW op leveranties derden Afval/riolen € 261.000 V, correctie van de afschrijvingslasten 2014 t/m 2019 Dorpshuis De Wiese door hogere bijdrage aannemer uit woningbouw De Groes € 116.000 V en overige kleinere posten € 51.000 V .
 • ICT derden € 402.000 V (zie lasten).

De mutaties reserves laat voor 2019 een negatief resultaat zien van € 1.728.000 op de lasten en en een voordelig resultaat € 632.000 op de baten.
Het betreft hier de niet begrote storting saldo 2019 Salarissen/ Inhuur/Personeelsgerelateerde budgetten in de Reserve organisatie-ontwikkeling conform afspraken met de Raad p-budgetten tussen hekken(€ 1.593.000 N), lagere storting positief saldo ICT RUD(€ 15.000 V) en hogere storting positief saldi ICT WIL en RHC (€ 146.000 N en € 4.000 N).
Het voordeel bij de baten betreft de vrijval (€ 633.000 V) uit de reserve Organisatieontwikkeling op basis van het nog benodigde gedeelte(bestedingsplan) voor 2020 en verdere jaren van € 1.872.000 en overige voor- en nadelen van per saldo € 1.000 N.

Lasten

Begroot € 15.405.965
Gerealiseerd € 18.015.050
Afwijking € -2.609.085
ga terug