Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Betrokken bij de samenleving

 Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's

Rekening
2018
Primitieve begroting
2019
Begroting na wijziging
2019

Rekening
2019


Verschil begroting na wijziging vs rekening 2019

05. Betrokken bij de samenleving

lasten

05.01

Politiek en bestuur

2.163.252

2.634.083

2.531.510

2.519.162

12.348

05.02

Dienstverlening

1.843.831

1.700.638

1.706.949

1.825.907

-118.958

05.99

Programmabrede kosten

7.912

7.912

Totaal lasten

4.007.083

4.334.721

4.246.371

4.345.069

-98.698

baten

05.01

Politiek en bestuur

702

1.450

1.450

154

-1.296

05.02

Dienstverlening

925.947

506.898

506.898

657.249

150.351

05.99

Programmabrede kosten

Totaal baten

926.649

508.348

508.348

657.403

149.055

Saldo 05. Betrokken bij de samenleving

3.080.434

3.826.373

3.738.023

3.687.666

50.357

In beginsel worden verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Indien relevant, zal bij afwijkingen kleiner dan € 75.000 op programmaniveau ook een toelichting worden gegeven. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.

De lasten voor Politiek en Bestuur zijn 0,13 € miljoen lager dan begroot.
In 2019 is vooral het proces om te komen tot een Houtense samenlevingsagenda verder vorm gegeven. Met verschillende trajecten is met elkaar (raad en inwoners) geoefend in bij welke vormen het beste een samenlevingsagenda tot stand kan komen. Bij deze fase van ontwikkeling past dat er nog geen grotere projecten hebben plaatsgevonden. Daarom is het beschikbare budget in 2019 ook niet volledig uitgegeven.

Het voordeel van op het deelprogramma Dienstverlening wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere gemeentelijke leges voor verschillende producten Burgerzaken. Er zijn in 2019 veel meer (130) naturalisatieverzoeken ingediend dan verwacht (50). Dit is beïnvloed door de toename van het aantal uitgenodigde vluchtelingen. Ook het aantal reisdocumenten is veel hoger (4.360) dan werd verwacht ( 2.760). Vooral vermissingen van id-kaarten onder jongeren is hier debet aan.
Daarentegen ziijn er in 2019 bijna 900 rijbewijzen minder uitgegeven dan verwacht. Verwacht werden er 6.260, werkelijk waren dit er 5.670.

In 2019 is ook sprake geweest van 2x zoveel huwelijken en geregistreerd partnerschappen dan verwacht. Er is vooral een toenemende vraag naar kosteloze huwelijken en geregistreerde partnerschappen vanuit de gemeente en ook de omgeving. Deze zijn al ruim van tevoren volgeboekt met een wachttijd van ongeveer 6 maanden. Daarom wijken bruidsparen uit naar de eenvoudige huwelijken/gps-en. Met ingang van 1 januari 2020 bieden wij ook op woensdag een goedkopere variant aan.
Vooral voor de verkorte ceremonie op het gemeentehuis (44x) en  huwelijken op locatie (27x) was veel meer animo.