Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Betrokken bij de samenleving

Wat hebben we bereikt?

Voor het ontwikkelen van oplossingen van maatschappelijke vraagstukken hebben we in 2019 op diverse onderwerpen fors ingezet op communicatie en burgerparticipatie. Denk aan trajecten als Ruimtelijke Koers, Visie Oude Dorp en diverse projecten op het gebied van duurzaamheid. We streefden daarbij naar tijdige en goede informatievoorziening en constructieve dialoog tussen gemeente, inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. Daarbij is geëxperimenteerd met nieuwe vormen zoals fietstochten, ontwerpateliers, wandelingen en online enquêtes waarvoor in de lokale (sociale) media promotie is gemaakt. Dat had grote bekendheid en deelname van inwoners als gevolg. Zo konden we optimaal gebruik maken van de denkkracht van de samenleving.

Bij diverse projecten hebben we jongeren goed weten te bereiken. Zo deden bijna 1.000 inwoners van 17 tot en met 29 jaar mee aan de enquête over woonwensen in het kader van de Ruimtelijke Koers. Binnen het project 'Wat Nou! Jongeren over energie' (in samenwerking met de Natuur- en Milieufederatie Utrecht) gaven zo'n 200 jongeren via de online tool Swipocratie hun mening over het klimaat .

De kinderraad heeft in 2019 op meerdere punten zijn mening gegeven en geadviseerd. Zo hebben de kinderen in het kader van verkeersveiligheid kruispunten aangewezen die volgens hen gevaarlijk zijn. Daar zijn vervolgens door hen zelf ontworpen verkeersborden neergezet. Ze hebben ervoor gezorgd dat zo'n 100 kinderen een tekening maakten van hoe zij zouden willen wonen. En de kinderraad heeft meegeholpen om aandacht te vragen voor de campagne ‘Zet je licht aan’. Ook heeft de kinderraad mogen meebeslissen over de locaties voor kleine bosjes, om meer groen in de wijken te krijgen. De voorzitter was tijdens het Fietsfeest jurylid bij Fiets 'm d'r in.

Het ondersteunen van initiatieven vanuit de Houtense samenleving kreeg in 2019 veel aandacht, zowel vanuit het college als vanuit de raad. Daarbij werkten we samen met bijvoorbeeld de Krachtfabriek, Wereldhuis, Sterke Buurten en Van Houten&co. Het heeft ook bijgedragen aan de totstandkoming van nieuwe inwonersinitiatieven, zoals Krachtig Plus Houten. Verder hebben gemeente, Krachtfabriek, Wereldhuis, Voedselbank, Doorgeefluik en Platform Maatschappelijk Ondernemen een startbijeenkomst georganiseerd, wat heeft geresulteerd in een huisvestingsconcept.

Ook financieel hebben we initiatieven ondersteund. Ten gevolge van de vereenvoudiging van de subsidieregeling Ons Fonds zijn er meer aanvragen ingediend en gehonoreerd. Het budget van 2019 is volledig ingezet. Ook met het initiatievenbudget hebben we in 2019 kunnen bijdragen aan initiatieven vanuit de samenleving: verbreding van de parallelweg bij de Dorpsstraat, automatische externe defibrillators (AED's) in enkele buurten, het Fair & Duurzaam Festival en monumenten en activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid.

Omdat de burgemeester en wethouders in 2019 geregeld - en de nieuwe burgemeester in verband met zijn kennismaking intensief - aanwezig waren bij activiteiten in de wijken en het buitengebied, konden inwoners in persoonlijke gesprekken met de bestuurders hun verhaal doen.

De webcare is in 2019 sterk verbeterd. We zijn frequenter, sneller en meer open en inhoudelijk correct op de (sociale) media gaan acteren en reageren. Dit had tot gevolg dat er directer contact was met inwoners, wat ook geregeld tot complimenten leidde.

Doelstellingen