Jaarrekening 2019

Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in de begroting worden de beleidsuitgangspunten voor het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen weergegeven. Het beleid hierover ligt vast in de beleidsplannen die voor de verschillende onderdelen zijn opgesteld. De beleidsplannen bevatten de kaders voor het kwaliteitsniveau van deze onderdelen.
Hieronder wordt per onderdeel weergegeven welke opmerkelijke en relevante zaken zich in het afgelopen jaar hebben afgespeeld.

Openbare Ruimte

Onderdeel 1: Bovengrondse infrastructuur (inclusief wegen)
Onderhoud en herinrichting wegen
We hebben diverse grote en kleine onderhoudsprojecten uitgevoerd aan de asfalt- en elementenverharding, civieltechnische kunstwerken en verkeersregelinstallaties. Dit is conform het jaarplan 2019.
Op ongeveer 120 locaties is er groot onderhoud uitgevoerd aan elementenverharding. Bijvoorbeeld reparaties naar aanleiding van verzakkingen en wortelopdruk en het vervangen van verzakte wegdelen. Grotere integrale projecten waren onder andere de Gaarde en Moerbeigaarde, Zeisveld, Wernaarseind en Kamgras (voornamelijk trottoir). Ook zijn er paden van halfverharding aangelegd aan de Tetwijkseweg en op de Vijfwal aan de Zuidoost kant van de Vinex.
Een aparte onderhoudsploeg is op 550 plekken bezig geweest met klein onderhoud aan elementenverharding door heel de gemeente Houten heen.

Wat betreft asfaltverharding is in 2019 gestart met het vervangen van asfaltvoetpaden (hoofdroute) in Houten Noord. Ook op hoofdroutes van de fietspaden is flink geïnvesteerd. Enkele voorbeelden van uitgevoerde werkzaamheden zijn: Rijderslag, Prins Bernardweg, Notengaarde, Weerwolfspad, Imkerspad, De molen en Het Spoor.
De werkzaamheden aan de Beusichemseweg zijn in 2019 met goed gevolg uitgevoerd. De werkzaamheden aan de Heemsteedseweg, Lobbendijk (fietspad) en Oostrumsdijkje zijn voorbereid om begin 2020 in uitvoering te nemen.
Er zijn ook projectmatige werkzaamheden t.a.v. het vervangen van deklagen uitgevoerd.
Er zijn veilige oversteken gemaakt bij de Hoofdveste (VD Valk) en Meidoornkade (Naar de Expo/HAP). Om de verkeersveiligheid te waarborgen zijn er naast de projectmatige werkzaamheden ook veel kleine werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn veel putkoppen in het asfalt op de juiste hoogte gebracht en kleine gaten behandeld met bitumen infrarood reparaties.

Civieltechnische kunstwerken
Bij civieltechnische kunstwerken was er groot onderhoud aan 6 bruggen waarvan de draagkracht verhoogd moest worden, twee vissteigers in het Imkerspark, vlonders Keercampterrein, fontein Oude Dorp en de autotunnel in de Noordelijke Rondweg. De beeldbepalende fontein op het Plein Oude Dorp is door middel van een nieuwe techniek geheel opgeknapt en waterdicht gemaakt. Bij klein onderhoud ging het voornamelijk om bruggen in de groenstrook van Houten-Noord, reparaties in tunnels, ophalen van straatwerk voor tunnels en bruggen, etc.

Groen en water
De Water en groenvoorzieningen zijn onderhouden conform het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitskader. De leefomgeving is vergroend door middel van ontstening. Zo zijn er boomspiegels vergroot en ingeplant met vaste planten.
Enkele oudere” uitgegroeide” heestervakken zijn gerenoveerd en ingeplant met planten met meer bloem- en vruchtdragende planten. Er zijn op diverse locaties bloemenweides aangelegd onder andere bij Het Hout.
Bij de aanplant van bomen is rekening gehouden met biodiversiteit en het voorkomen van ziekten en plagen (geen monoculturen: risicospreiding). Risicobomen die niet veilig zijn te handhaven zijn verwijderd evenals diverse overtollige en vaak overlastgevende bomen.
Bij de aanleg van nieuwe boomgroeiplaatsen en de reconstructie van bomen (zoals op de Boogmuur)  is gekeken naar voldoende boven- en ondergrondse groeiruimte.
De oevers van de watergangen op de Hoofdveste zijn natuurvriendelijk gemaakt.
Risicobomen die niet veilig zijn te handhaven zijn verwijderd evenals diverse overtollige en vaak overlastgevende bomen. Bij de aanplant van bomen is rekening gehouden met biodiversiteit en het voorkomen van ziekten en plagen (geen monoculturen: risicospreiding). Bij de aanleg van nieuwe boomgroeiplaatsen en de reconstructie van bomen is gekeken naar voldoende boven- en ondergrondse groeiruimte.
Invasieve exoten, zoals Reuzenbereklauw, Duizendknoop en Vederkruid, zijn bestreden.

Spelen, reinigen en begraven
Er zijn 50 speel- en sporttoestellen vervangen of nieuw geplaatst. De skatebaan op De Kruisboog is verwijderd. Hiervoor is een nieuw sportplein in de plaats gekomen met toestellen gericht op kracht- en conditietraining.
Met uitzondering van de halfverharding en de parkeerplaatsen zijn alle straten, pleinen en trottoirs minimaal eenmaal mechanisch gereinigd. Alle doorgaande wegen (binnen de kernen) worden minimaal viermaal per jaar machinaal gereinigd.

In aanvulling op het reguliere schoonmaakwerk door de eigen dienst zijn enkele schoonmaakacties georganiseerd zoals de Landelijke Opschoondag, Keep it Clean Day en Schone Lek .
Er is toezicht geweest op de naleving van het hondenbeleid (opruim- en aanlijnplicht) en op enkele locaties is nieuwe bebording geplaatst. Er zijn twee nieuwe hondenlosloopgebieden bij gekomen in Houten Zuid.

Ter voorbereiding van de uitbreiding van de begraafplaats Oud Wulven is het desbetreffende uitbreidingsperceel opgehoogd met zand.

Onderdeel 2: Ondergrondse infrastructuur (inclusief riolering
Eind 2019 is het nieuwe WRP 2020-2023 vastgesteld. Daarmee is onder andere besloten om een eerste serie maatregelen uit te voeren tegen regenwateroverlast op 58 risicolocaties om uiteindelijk in 2040 beschermd te zijn tegen een bui Herwijnen (die zich theoretisch 1x per 100 jaar voor doet ).
Ook is met het nieuwe WRP een baggerplan  vastgesteld voor het baggeren van de oppervlaktewateren in de komende jaren.
De onderdelen van de ondergrondse infrastructuur worden risico gestuurd beheerd. We hanteren conform het Water en Rioleringsplan (WRP) een toestandsafhankelijk risicoprofiel. De ouderdom van objecten vormt een indicatie maar is nooit de aanleiding om het object te vervangen.
De reguliere onderhouds- en beheerwerkzaamheden aan het stedelijk watersysteem zijn conform de normen van het WRP uitgevoerd.
Winnet is in 2019 overgegaan in het Netwerk Water&Klimaat waarin Houten samenwerkt met verschillende regiogemeenten, de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), het HDSR en de provincie Utrecht .

Onderdeel 3: Kunstobjecten in het openbare gebied
Het dagelijks onderhoud heeft plaatsgevonden volgens het onderhoudsschema. In 2019 is gewerkt aan een nieuw kunstbeleid dat in het eerste kwartaal van 2020 zal worden vastgesteld. Daarbij worden visie, categorie-indeling, ontsluiting, het gewenste beheer en onderhoud van de kunstwerken vastgelegd.

Gemeentelijke gebouwen

Onderdeel 4: Welzijn - en sportaccommodaties
Bij een aantal panden werd/ wordt terughoudend onderhoud uitgevoerd (Huis van Houten, Gemeentehuis, Grund, Schoolwoningen Beekmos). Bij de overige panden is het reguliere en groot onderhoud uitgevoerd. Daar waar het kan (technische en financieel) worden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd (LED verlichting sporthal De Wetering , de kruisboog en de Molenwiek). Op  het dak van de sporthal de Wetering  en het zwembad zijn zonnepanelen aangebracht .

Onderdeel 5: Onderwijshuisvesting
Begin 2019 zijn de voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar en de uitwerking van huisvestingsvarianten voor de basisscholen Van Harte, Velduil en Montessori. Voorts zijn de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

Onder deel 6: Gemeentelijke gebouwen
Voor bijna alle gemeentelijke gebouwen is het onderhoud uitgevoerd conform de meerjarenonderhoudsplannen. Verschillende opties voor het verduurzamen van het stadhuis zijn verkend. Voor een grootschalige verduurzaming is meer duidelijkheid nodig omtrent het huisvestingsvraagstuk van de eigen organisatie en is er een conceptvisie nodig met betrekking tot de centrumontwikkelingen.

Omvang onderhoud kapitaalgoederen
De mate van onderhoud bepaalt de kwaliteit en de levensduur van de kapitaalgoederen. Onderscheid wordt gemaakt tussen aan de ene kant de reguliere beheer-/exploitatiekosten en aan de andere kant de groot onderhoudskosten. De verhouding tussen en de omvang van beide kostensoorten geeft een beeld van de financiële inspanningen die noodzakelijk waren. De actuele staat van onderhoud en het gekozen beeldkwaliteitsniveau in de openbare ruimte (Het Nieuw Houtens Niveau) zorgen ervoor dat steeds nieuwe afwegingen gemaakt moeten worden. De huidige financiële realiteit maakt dat we te maken hebben met ombuigingen. Deze hebben effect of zullen effect hebben op het niveau van onderhoud.

De omvang van het onderhoud kapitaalgoederen, onderverdeeld in dagelijks/regulier onderhoud en groot onderhoud.

2019 (inclusief mutaties)

Begroting

O:GO

Rekening

O:GO

Afwijking

Onderhoud door derden

4.567.343

42

4.541.196

52

26.147

Groot onderhoud door derden

6.260.358

58

4.234.772

48

2.025.586

Totalen

10.827.701

100

8.775.969

100

2.051.732

Voor een aantal projecten in het kader van autoverkeer, fietsverkeer en groenbeheer zijn werkzaamheden voor ca. 1,8 miljoen voor onderhoud en groot onderhoud doorgeschoven van 2019 naar 2020. Hiervoor zijn verschillende oorzaken; ongunstige weersomstandigheden, langere voorbereidingstijd, integratie van het project in andere (grotere) projecten. Dit heeft geen invloed op het jaarrekeningsaldo, omdat dit wordt afgewikkeld via de Bestemmingsreserve Initieel Onderhoud en de Bestemmingsreserve Beheer Openbare ruimte. De lagere uitgaven hebben geleid tot lagere inkomsten vanuit de bestemmingsreserves.

Voor het resterende deel van de afwijking is, rekening houdend met de ruimtelijke koers, het groot onderhoud op gebouwen deels uitgesteld en alleen klachtenonderhoud uitgevoerd.

Toereikendheid onderhoudsvoorzieningen

Nr. toelichting balans

Omschrijving voorziening

Toereikend
saldo
31-12-2019

Toelichting

1.

Groot onderhoud welzijns-/ sport-accommodaties/ Sociaal Culturele Centra:  Het gelijkmatig over de jaren verdelen van de lasten die verband houden met het onderhoud van welzijns-/ sport-accommodaties/ Sociaal Culturele Centra. Met de inzet van deze voorziening wordt ongewenste piekbelasting van de exploitatie voorkomen.

€ 1.916.465

2.

Huisvesting onderwijs:
Is bedoeld voor de uitbreiding/aanpassing/ verbouwing van bestaande schoolgebouwen op basis van het Integraal Huisvestingsplan.

€ 383.158

3.

Gemeentelijke huisvesting:
Deze voorziening is bestemd voor de verbouwing van het gemeentehuis, het achterstallig onderhoud (jaarplan) en het egaliseren van de onderhoudskosten gedurende de komende jaren.

€ 1.231.143

4.

Beheer Openbare Ruimte(BOR):
Het Beheer Openbare Ruimte is nog volop in ontwikkeling en daarom heeft de raad van 10-3-2015 een startnotitie groot onderhoud en vervanging beheer openbare ruimte (BOR) 2014 -2054 behandeld en op 2-7-2015 de kaders vervolgtraject programma-BOR. Fluctuaties in jaarlijkse onderhouds- en grootonderhoudskosten en tevens de meerjarige beheerrisico's worden middels deze gemeenschappelijke voorziening (en het beheerplan) opgevangen. Met ingang van 2016 is het waterbeheer eruit gehaald en hiervoor is ten laste van deze voorziening een nieuwe voorziening gevormd. Zie 11.
Ultimo 2017 is deze voorziening op advies van de accountant omgezet naar een bestemmingsreserve.

€ 2.486.279

5.

Brandweergebouwen:
Deze voorziening is bestemd voor het reserveren van gelden voor het grootonderhoud van de brandweergebouwen.

€ 212.717

6.

Overig gemeentelijk vastgoed:
Deze voorziening is bestemd voor het reserveren van gelden voor het groot onderhoud van de gemeente torens.

€ 134.939

11.

Riol. Art 44 lid 1d&2 Onderhoud Waterbodem:
Op 19-1-2016 heeft de raad ingestemd met het Water en Rioleringsplan (WRP) 2016-2019. In dit voorstel bevindt zich ook besluitvorming rondom voorzieningen en een reserve betrekking hebbend op riolen en hoe deze conform BBV(notitie riolering) eventueel ingesteld moeten worden. Ook bevindt zich hier een voorstel in over de voeding, in dit geval BOR..

€ 961.620

12.

Groot onderhoud fietstransferia en bijgebouwen:
Op 13 november 2013 heeft de raad met de vaststelling van de tweede bestuursrapportage 2013 besloten om een voorziening groot onderhoud fietstransferia en bijgebouwen in te stellen waarin jaarlijks een bedrag voor groot onderhoud gestort kan worden. Inmiddels is er een planning t/m 2061 gemaakt, hoe dit groot onderhoud moet plaatsvinden.eze voorziening is geactualiseerd in 2015 op basis van het op 3 november 2015 in de raad vastgestelde Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2016-2025.

€ 322.715

13.

Wijkposten, steunpunten en overige gebouwen:
Deze nieuwe voorziening is bestemd voor het reserveren van gelden voor het grootonderhoud van de Wijkposten, steunpunten en overige gebouwen. De toevoeging en de aanwending van deze voorziening gebeurt op basis van het op 3 november 2015 in de raad vastgestelde Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2016-2025.

€ 58.794

14.

Sanitairgebouwtjes woonwagen-centra: Deze nieuwe voorziening is bestemd voor het reserveren van gelden voor het grootonderhoud van de Sanitairgebouwtjes woonwagencentra. De toevoeging en de aanwending van deze voorziening gebeurt op basis van het op 3 november 2015 in de raad vastgestelde Meerjaren onderhoudsplannen en vervangingsinvesteringen gemeentelijke accommodaties 2016-2025.

€ 87.485

Totaal

€ 7.795.315

Voorziening toereikend

ga terug