Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Duurzame leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Het (ruimtelijk) ontwikkelen van Houten aan de hand van de werkwijzen, doelstellingen en uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma Ruimte 2017-2019 en het uitvoeren van de punten uit de Uitvoeringsagenda van Programma Ruimte. De hoofddoelstelling (1) is hieronder opgenomen, daarnaast zijn een aantal subdoelstellingen  (2 t/m 7) gedefinieerd.

In het Programma Ruimte 2017-2019 is Houten verdeeld in 5 gebieden: I Houten-Noord, II Houten-Zuid, III Werk- en Voorzieningengebieden, IV Eiland van Schalkwijk en V Buitengebied Kromme Rijn.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken:

1

Het (ruimtelijk) ontwikkelen van Houten aan de hand van de werkwijzen, doelstellingen en uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma Ruimte 2017-2019 en het uitvoeren van de punten uit de Uitvoeringsagenda van Programma Ruimte behoefte (programma) en de vastgestelde kwaliteitskaders en processen belangrijke uitgangspunten zijn.

2

Houten-Vinex afbouwen en veranderlocaties stimuleren, faciliteren of ontwikkelen.

3

Behoud en ontwikkeling van Houten als economisch aantrekkelijke vestigingsplaats.

4

Behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland met leefbare kernen.

5

Behoud en ontwikkeling van het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk met ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie.

6

Behoud en ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

7

We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio Utrecht en zoeken actief verbinding met buurgemeenten.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Ontwikkelingen en stand van zaken per deelprogramma:

Doel

Gebied

Actie/Ontwikkeling/Project

Prestatie-indicator

Voortgang

Verklaring

1

-

Opstellen van een stedenbouwkundige visie (als vervolg op de uitgevoerde verkenning). Dit inclusief een regionale afstemming

Afronden van de visie in 2019

1

Ruimtelijke koers wordt voltooid in voorjaar 2020. Besluitvorming voor zomer 2020.

1

-

Formuleren van algemene randvoorwaarden voor nieuwbouwprojecten (Centrum Het Rond, Molenzoom en Koppeling - De Schaft)

Randvoorwaarden worden uiterlijk in Q1/2019 vastgesteld

3

Is onderdeel van de Ruimtelijke koers.

1/7

-

Uitvoeren van Ruimtelijk-economische koers U10

Het oppakken van opgaven en actief bijdragen aan de uitwerking en uitvoering hiervan

3

Is onderdeel van de Ruimtelijke koers.

1

I. Houten-Noord

Transformatie Wegwijzer-Den Oord (Lupine-Oord)

Selecteren ontwikkelaar en na besluitvorming (planologisch) start bouw

1

Besluitvorming over het plan heeft plaatsgevonden. Planologische procedure loopt. In 2020 zal ontwikkelaar worden geselecteerd en is er mogelijk start van de bouw.

1

I. Houten-Noord

Transformatie Kleine/Grote Geer

Besluitvorming (planologisch) en start bouw

1

Besluitvorming over het plan heeft plaatsgevonden. Besluitvorming planologische procedure in voorjaar 2020 en mogelijk start bouw in 2020.

1/2/3

I. Houten-Noord

Voor een deel van het gebied de Molenzoom wordt plan ontwikkeld om tot een samenhangende gebiedsontwikkeling te komen met minder leegstand kantoren

Besluitvorming over de gebiedsontwikkeling inclusief openstelling van bijbehorende GREX

3

Is onderdeel van de Ruimtelijke Koers.

1/2/3

I. Houten-Noord

Voor Het Rond worden, op basis van de door Alterra, Viveste en gemeente opgestelde Kansenkaart diversen alternatieven voor upgrading van het winkelcentrum uitgewerkt

Er wordt een concreet transformatieplan uitgewerkt en voor besluitvorming aangeboden betreffende het noordwestelijk deel

3

Is onderdeel van de Ruimtelijke koers.

1/2

I. Houten-Noord / II. Houten-Zuid

Stimuleren / faciliteren van ontwikkelen veranderlocaties

Minimaal vijf projecten per jaar faciliteren die aan de doelstelling bijdragen

3

1/2/3

I. Houten-Noord / Oude dorp

Er wordt een samenhangend plan opgesteld om het autogebruik en het parkeren op het Plein terug te dringen. Dit in relatie en samenhang met diverse ruimtelijke ontwikkelingen

Het opstellen van een concreet plan voor herijking van verkeersstromen en woningbouwontwikkelingen in samenhang voor het Oude Dorp

3

Besluit is genomen om de Visie Oude Dorp te herijken. Besluitvorming zal in 2020 plaatsvinden.

1/2

II. Houten-Zuid

Loerik VI: planontwikkeling woningbouw (van NS-spoor tot Beusichemseweg/ Hofspoor)

Na besluitvorming startnotitie Loerik VI; selectie marktpartij en projectplan start nieuwbouw: 4e kwartaal 2019

3

Is onderdeel van de Ruimtelijke koers.

1/2

II. Houten-Zuid

Grassen Noord (Hofstad III): plannen aanpassen aan nieuw beleid (Woonvisie, Programma’s Duurzaam en Ruimte e.d.)

Besluitvorming  herziening exploitatieplan (onder voorbehoud van instemming eigenaar) en afwijkingen bestemmingsplan: 4e kwartaal 2018/1e kwartaal 2019.Uitvoering bodemsanering, bouwrijpmaken en start realisatie 1e fase (166 woningen): 2019. Idem planontwikkeling  fase 2 (circa 142 woningen)

3

Bouw is gestart.

1/2

II. Houten-Zuid

Hofstad IVb: woningbouw faciliteren marktpartij (bouwclaim)

Afronden bestemmingsplan-procedure: 1e helft 2019. Bouwrijp maken: 1e  helft 2019. Start bouwen: 2e helft 2019

1

Definitieve vergunning december 2019. RCE verstrekt in BP procedure in 2020 + start bouw.

1/2

II. Houten-Zuid

Eikenhout: planontwikkeling woningbouw

Na besluitvorming projectplan: start nieuwbouw ouderenhuisvesting: 2e kwartaal 2019

1

Planologische procedure loopt.

1/2

II. Houten-Zuid

Hofspoor (oostzijde): planontwikkeling woning/zorgbouw

Na besluitvorming start nieuwbouw 37 zorgunits: 1e kwartaal 2019

3

1/2

II. Houten-Zuid

Beusichemseweg (oostzijde): planontwikkeling woningbouw

Na besluitvorming start nieuwbouw 12 starterswoningen: 4e kwartaal 2019

1

Overleg met ontwikkelaar loopt.

1/2

II. Houten-Zuid

Schoolwoningen Beekmos: onderzoek planontwikkeling / transformatie

Na besluitvorming keuze planontwikkeling start realisatie: 1e kwartaal 2019

1

Woningen staan in verkoop tot voorjaar 2020.

1/3

III. Werk -en Voorzieningengebieden

Sport- en werklandschap Meerpaal uitgifte van kavels

In 2019 worden minimaal twee kavels van het Werklandschap uitgegeven

3

Diverse kavels uitgegeven.

1/3

III. Werk -en Voorzieningengebieden

Nadere invulling geven aan de visie op de Schaft

In het gebied Koppeling-De Schaft worden zowel woon- als werkprojecten gerealiseerd

3

De visie ziet toe op verruiming van bedrijfsactiviteiten die worden toegelaten. Er zijn de afgelopen tijd veel nieuwe activiteiten in de Care en Leisure branche gevestigd. Ook is er een wooncomplex in wording wat met de visie is beoogd.

1/3

III. Werk -en Voorzieningengebieden

Uitgifte kavels op Kruisboog en Weteringhoek

In 2019 worden nieuwe projecten in de voorzieningengebieden gerealiseerd, gericht op nieuwe doelgroepen

3

1

IV. Eiland van Schalkwijk

Woningbouw Tull en 't Waal

Start realisatie woningbouw van in totaal 42 woningen

3

Bouw Kerkebogerd gestart.

1

IV. Eiland van Schalkwijk

Woningbouw Wickenburgselaan

Vanuit het woningbehoefteonderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een mix van woningen voor de doelgroepen (leefbaarheid). Goedkeuring door Raad woningbouwprogramma

1

Participatietraject loopt. Besluitvorming 2020.

1/5

IV. Eiland van Schalkwijk

Duurzaam behoud en versterking van het groene, open karakter van het Eiland van Schalkwijk

Gemiddeld drie projecten per jaar faciliteren die aan de doelstelling bijdragen. Dit is afhankelijk van het aanbod vanuit het gebied

3

Op 3 adressen bezig met planvorming/daadwerkelijke aanleg van landschapselementen. Het betreft bijvoorbeeld elementen als houtsingels  vogelbosjes, een wat groter hakhoutbosje, knotbomenrijen, kleine hoogstamboomgaardje, enkele haagjes en een poel.

1/5

IV. Eiland van Schalkwijk

Woningbouw De Wiese

Realisatie volgende fase woningbouw

3

Laatste fase woningbouw gestart.

1/5/6

IV. Eiland van Schalkwijk

Doorontwikkeling van Recreatief knooppunt 't Waal

Op basis van de eind 2017 in de raad vastgestelde Nota van aandachtspunten voor het recreatief knooppunt uitrollen van de vervolgstappen door recreatieschap

1

Afh. Recreatieschap.

1/5/6

IV. Eiland van Schalkwijk

Herontwikkeling Fort Honswijk

Vaststellen van de nota uitgangspunten en hierna het doorlopen van de tenderfase

3

Procesmatige stappen gezet richting stichting.

1/5/6

IV. Eiland van Schalkwijk

Herontwikkeling Werk aan de Waalse Wetering ten einde de beleefbaarheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te versterken

Ondersteunen van het initiatief van Staatsbosbeheer

3

Eigenaar Staatsbosbeheer heeft het werk verhuurd aan een onderneemster die er activiteiten met geiten organiseert voor een tijdelijke periode in eerste instantie.

1/5/6

IV. Eiland van Schalkwijk

Uitvoering geven aan de integrale mobiliteitsvisie

Acties om doorgaand verkeer te weren, onderzoeken en maatregelen voor de aanleg van nieuwe fietspaden en onderzoeken en maatregelen voor vormen van collectief vervoer

3

Projecten Sterke Ledkijk en Provinciale weg zijn in voorbereiding.

1/4/5

IV. Eiland van Schalkwijk / V. Buitengebied Kromme Rijn

Uitvoering Agenda Vitaal Platteland voor de Kromme Rijnstreek en het LEADER-programma Utrecht-Oost (Europese regeling voor  ontwikkeling leef- en werk-omgeving op het platteland)

Bijdrage leveren aan initiatieven vanuit de samenleving gericht op het versterken van stad-land relaties, innovatie en duurzaamheid

3

De volgende initiatieven/projecten lopen momenteel, waaraan de gemeente Houten financieel bijdraagt: Lerend Netwerk Boerenambachten (Ambachtshoeve), Zorg en Welzijn Netwerk Schalkwijk en Tull en ’t Waal (De Trossel), Samen zorgen voor Nieuw Wulven en Waterfort Lunet aan de Snel

1/4/5

IV. Eiland van Schalkwijk / V. Buitengebied Kromme Rijn

Uitbreiding bekabeling/glasvezel

Uitvoering in 2019

3

Uitvoering loopt nog door.

1/5

IV. Eiland van Schalkwijk / V. Buitengebied Kromme Rijn

Opzetten stimuleringsfonds Sociale Woningbouw buitengebieden

Besluitvorming Stimuleringsfonds Sociale Woningbouw buitengebieden

1

Mede afhankelijk Ruimtelijke koers en relatie met Kern Houten.

1/4

V. Buitengebied Kromme Rijn

Tot uitvoering brengen van de Omgevingsvisie Kromme Rijn

Na evaluatie (eind 2018) doorgaan met onderdelen in eventueel aangepaste vorm

3

1/4

V. Buitengebied Kromme Rijn

Besluitvorming over uitbreidingsplan ’t Goy (locatie Tuurdijk)

Vaststelling van het planologisch kader in 2019

3

Besluitvorming bestemmingsplan in 2020.

1/4

V. Buitengebied Kromme Rijn

Gezamenlijk met de inwoners van ’t Goy een Leefbaarheidsagenda opstellen

Aan de raad aanbieden van de Leefbaarheidsagenda ‘t Goy

3

Is najaar 2019 aangeboden aan college.

1/4

V. Buitengebied Kromme Rijn

2de woningbouwlocatie ’t Goy

Opstellen van een plan en openen van GREX (mede op basis van de op te stellen Leefbaarheidsagenda)

1

Diverse locaties worden nog onderzocht in 2020.

1/7

V. Buitengebied Kromme Rijn

Versterken van recreatiemogelijkheden van Nieuw Wulven in samenhang met het omliggende gebied

Planologisch kader vaststellen in 2019 en aansluitend start van de uitvoering en overleg met Staatsbosbeheer over het versterken van de natuurwaarden

3

Besluitvorming heeft plaatsgevonden in 2019 (extra afslag + horeca).