Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Goede bereikbaarheid

 Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's

Rekening
2018
Primitieve begroting
2019
Begroting na wijziging
2019

Rekening
2019


Verschil begroting na wijziging vs rekening 2019

03. Goede bereikbaarheid

lasten

03.01

Verkeersbeleid

158.725

136.731

148.294

152.378

-4.084

03.02

Autoverkeer

4.192.202

2.853.428

3.978.351

3.409.407

568.944

03.03

Fietsverkeer

947.236

890.145

2.383.087

1.388.978

994.109

03.04

Openbaar vervoer

10.000

10.908

10.908

17.119

-6.211

03.99

Programmabrede kosten

2.491.617

2.437.549

2.491.617

-54.068

Totaal lasten

5.308.163

6.382.829

8.958.189

7.459.499

1.498.690

baten

03.01

Verkeersbeleid

161.718

715

83.943

244.345

160.402

03.02

Autoverkeer

208.634

37.028

97.028

169.862

72.834

03.03

Fietsverkeer

555.666

422.392

1.115.334

245.220

-870.114

03.04

Openbaar vervoer

5

4

4

03.99

Programmabrede kosten

2.261.107

1.227.250

4.263.855

3.404.944

-858.911

Totaal baten

3.187.130

1.687.385

5.560.160

4.064.375

-1.495.785

Saldo 03. Goede bereikbaarheid

2.121.033

4.695.444

3.398.029

3.395.124

2.905

In beginsel worden verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Indien relevant, zal bij afwijkingen kleiner dan € 75.000 op programmaniveau ook een toelichting worden gegeven. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.

Bij verkeersbeleid komen de opbrengsten vanuit grondverkoop tot uitdrukking. De meeropbrengst wordt onder andere veroorzaakt door de ontvangst van de grondverkoop Fluweelmos die al in 2018 in de begroting was opgenomen, maar toen niet is ontvangen. Jaarlijks wordt het saldo van de kosten en opbrengsten van grondverkopen gestort in de Bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte.

Voor een aantal projecten in het kader voor autoverkeer is sprake van overlopend werk naar 2020 als gevolg van een langere voorbereidingstijd (brug Troubadoursborch en de Tuin) dan gepland, ongunstige weersomstandigheden (onder andere bij toplaag fietspaden) en nieuwe afspraken met betrokkenen. Daarnaast worden ook een aantal projecten niet zelfstandig uitgevoerd, maar geintegreerd in andere projecten die voor 2020 op de rol staan (bijvoorbeeld de in- uitrit Wapen van Schalkwijk dat wordt opgenomen in het project  aanpassing provinciale weg Schalkwijk). Tezamen met nog kleinere afwijkingen heeft dit per saldo geleid tot een positief saldo van de lasten van € 568.944.

De lagere lasten voor fietsverkeer wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat ook een aantal  grote projecten in het kader van fietsverkeer overlopen naar 2020 en 2021. Het project voor het aanleggen van de fietsstraat Binnenweg is uitgesteld omdat het wordt meegenomen met de aanpassing van de kruising van de Rondweg en Binnenweg. De aanleg van de fietsstraat Lobbendijk is in verband met de weersverwachtingen in het najaar uitgesteld naar voorjaar 2020. De werkzaamheden voor de aanleg van de fietsstraat Oostrumsdijkje zijn gepland voor april 2021. Dit heeft te maken met een bestemmingsplanprocedure voor de grondeigenaar en omgevingsvergunningen die nog afgegeven moeten worden. De aanleg van de fietsstraat Heemsteedseweg is vertraagd door extra onderzoeken naar mogelijke aanwezigheid van vleermuizen, hierdoor is een verlenging aangevraagd voor de uitvoering van dit werk. Aanvullende is er ook nog sprake van een scopewijziging.
Voor deze projecten die deels gefinancierd worden met provinciale subsidie geldt dat zolang het werk niet is uitgevoerd, ook de subsidie nog niet wordt ontvangen. Dat betekent dat ook de baten lager zijn dan geraamd.

Bij programmabrede kosten worden de lagere baten veroorzaakt door een lagere onttrekking (dus lagere baten) uit de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte en Reserve Initieel Onderhoud voor de uitvoering van het Jaarplan 2019 Beheer openbaar gebied. Dit is voornamelijk het gevolg van bovengenoemde verschuivingen in uitvoering van de projecten.