Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Veilige leefomgeving

 Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's

Rekening
2018
Primitieve begroting
2019
Begroting na wijziging
2019

Rekening
2019


Verschil begroting na wijziging vs rekening 2019

04. Veilige leefomgeving

lasten

04.01

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.010.642

1.130.888

1.165.840

1.122.663

43.177

04.02

Fysieke veiligheid

375.812

303.529

312.148

326.382

-14.234

04.03

Crisisbeheersing

2.216.473

2.305.336

2.316.447

2.263.481

52.966

04.99

Programmabrede kosten

65.920

84.165

84.165

Totaal lasten

3.602.927

3.805.673

3.878.600

3.712.526

166.074

baten

04.01

Sociale veiligheid en Openbare orde

328.681

354.854

354.854

370.807

15.953

04.02

Fysieke veiligheid

25.735

11.831

20.500

-20.500

04.03

Crisisbeheersing

04.99

Programmabrede kosten

122.855

95.000

140.000

155.110

15.110

Totaal baten

477.270

461.685

515.354

525.917

10.563

Saldo 04. Veilige leefomgeving

3.125.657

3.343.988

3.363.246

3.186.609

176.637

In beginsel worden verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Indien relevant, zal bij afwijkingen kleiner dan € 75.000 op programmaniveau ook een toelichting worden gegeven. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.

Programmabrede kosten
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Bij de rekening wordt op basis van werkelijke kosten doorbelast aan de producten. Het totale resultaat op de verschillende kostenplaatsen voor salarissen en inhuur en de relatie met mutaties in de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling worden in de paragraaf Bedrijfsvoering integraal toegelicht.