Jaarrekening 2019

Paragrafen

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor we geen maatregelen hebben getroffen, maar wel van materiële betekenis kunnen zijn. Naarmate het weerstandsvermogen hoger is, zijn we financieel meer in staat de tegenvallers die uit deze risico’s voortkomen, op te vangen.

De weerstandscapaciteit zijn middelen die vrij besteedbaar zijn zonder aanpassing van begroting of beleid en bestaat uit het vrije deel van de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en begrotingspost onvoorzien. Onderstaande tabel laat de omvang hiervan zien (€ 4,9 mln).

bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit

1-1-2019

31-12-2019

1-1-2020

Vrij deel algemene reserve

 2.650

2.650

2.650

Resultaat 2019
Resultaatbestemmingen 2019

513
-249

- provinciale minimumnorm

2.496

2.509

2.509

- boven de provinciale minimumnorm

154

142

405

Onbenutte belastingcapaciteit

1.990

Stelpost onvoorzien

62

Totaal

2.650

2.650

4.966

Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve eind 2019 is onveranderd gebleven ten opzichte van eind 2018 en bedraagt € 2,650 miljoen.
Uitgangspunt hierbij is dat het jaarrekeningresultaat 2019 niet aan het vrije deel van de algemene reserve wordt toegevoegd.
Begin 2020 wordt de omvang € 2,9 mln en voldoen wij aan de minimumnorm die de provincie aan de vrije reserve stelt. Vanuit haar rol als toezichthouder hanteert de provincie als norm een omvang gebaseerd op € 50 per inwoner. Met een inwonersaantal van 50.177 inwoners eind 2019 vereist de reserve een minimumomvang € 2,5 mln.

De financiële gevolgschade van onze risico’s schatten we in op € 4,5 mln. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Onvoldoende transformatie in de (jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning (€ 0,9 mln);
  • Scheur en of spoorvorming bij wegen in zettingsgevoelig gebied (voorbeeld de Rede) (€ 0,4 mln);
  • Vertraging in de uitgifte van Fort Honswijk in erfpacht aan de stichting Fort Honswijk i.o. vanwege onvoldoende investering in mobiliteitsprojecten op het Eiland van Schalkwijk (€ 0,4 mln).

Met een weerstandscapaciteit van € 5,0 mln en gevolgschade van onze risico’s van € 4,5 mln komt de ratio van het weerstandsvermogen uit op 1,1. Volgens de uitgangspunten van het beleidskader ‘Risicomanagement en Weerstandsvermogen’ is deze uitkomst als ‘voldoende’ te kwalificeren. Continue monitoring blijft echter geboden, ook al omdat ontwikkelingen voorzien zijn (de zogeheten kwalitatieve risico’s) die op termijn tot een risico kunnen leiden en mogelijk op het weerstandsvermogen een aanspraak doen.

ga terug