Jaarrekening 2019

Paragrafen

Financiering

Financiering

Houten is in 2019 binnen de renterisiconorm gebleven (risico met betrekking tot herfinanciering en renteherziening). De kasgeldlimiet is in het 1e, 2e en 4e kwartaal overschreden (limiet voor de financiering met kort geld). Reden hiervoor zijn de achterblijvende grondverkopen in 2019. Vanwege de lage rente is de financieringsbehoefte zoveel mogelijk met kasgeld gefinancierd. In 2019 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken.
Houten draagt in 2019 landelijk positief bij aan het EMU-saldo. De schuldpositie daalt ten opzichte van 2018. De nacalculatorische omslagrente komt in 2019 afgerond uit op 1,5% en is daarmee gelijk aan de begrote omslagrente. Met betrekking tot de wet schatkistbankieren heeft Houten de gemiddelde drempelwaarde van € 0,9 miljoen in 2019 niet overschreden.

ga terug