Jaarrekening 2019

Programma's

Samen Leven

Samen Leven

Iedere inwoner in Houten doet mee, wordt gezien en gehoord. Hierbij kijken we naar wat voor een inwoner mogelijk is. Als het nodig is ondersteunen we. Hierover maken we dan afspraken. Zo kan ieder zich op zijn of haar manier ontwikkelen en inzetten.

In 2019 is er minder ruimte gekomen voor transformatie
De snel oplopende tekorten bij Jeugdhulp en Wmo verstoorden in 2019 het transformatieproces. De getoonde volumegroei is onwenselijk. We willen er immers voor zorgen dat iedereen die dat nodig heeft ondersteund wordt. Dat bereiken we alleen als we ook heldere kaders hanteren voor toegang tot die ondersteuning.  We hebben daarom in de begroting 2020 een aantal ombuigingsmaatregelen opgenomen. Deze maatregelen zijn inhoud-gestuurd en tot stand gekomen door de taskforce en experts en adviseurs.

Gelijktijdig zagen we de ontwikkeling van landelijke en regionale voorzieningen naar het bieden van lokaal maatwerk. De voordelen van lokaal maatwerk werden zichtbaar in projecten als:

  • de Houtense Werktafel
  • het project Sterke Buurten
  • de sociale inbreng in de Ruimtelijke Koers
  • de afbouw intramurale voorzieningen GGZ
  • de POH/GGZ jeugd
  • het project CoSIE

Het is duidelijk dat het lokale maatwerk helpt bij de ombuigingsopgave. In dit proces sturen we op zelfredzaamheid van inwoners en op de samenwerking met en tussen maatschappelijke partners en zorgaanbieders.

Steeds meer zicht op wat nodig is
Er is op het gebied van preventie en sociale cohesie inhoudelijk ook veel goeds bereikt in 2019. De Monitor Sociale Kracht laat zien dat we op de goede weg zijn. We zijn ook steeds beter in staat om maatwerk toe te passen daar waar het nodig is.

De resultaten van bijvoorbeeld de POH/GGZ in een medisch centrum zijn in vele opzichten positief. Dit is een vorm van maatwerk waarbij de praktijkondersteuner op verzoek van de huisarts eerst één of meer gesprekken voert met de inwoner. Deze aanpak leidt niet alleen tot het beter kunnen vaststellen van de hulp die nodig is. Het voorkomt ook onnodig verwijzen naar de 2e-lijn. Daarmee besparen we kosten. Het Sociaal Team Houten biedt een soortgelijke vorm van maatwerk: kortdurende begeleiding.  Dit leidt tot beter inzicht in wat er echt aan de hand is.

We beginnen steeds beter te zien waar de toegevoegde waarde van regionale samenwerking ligt en waar niet. Zo hebben we resultaten geboekt door administratieve taken en gezamenlijke inkoop regionaal te organiseren.

Sociale Koers in 2020
Hiermee is 2019 het jaar van de verandering. De opgedane ervaringen en inzichten uit 2019 komen samen in het nieuwe programma Sociale Koers. Hiervoor  zijn er diverse dialoogsessies geweest met inwoners, maatschappelijke partners en professionals uit het veld. De zo benodigde maatregelen die de groei van de kosten moeten beteugelen vinden ook hun weg in het beleid van de Sociale Koers. De gemeenteraad behandelt in het tweede kwartaal 2020 de Sociale Koers.

ga terug