Jaarrekening 2019

Programma's

Betrokken bij de samenleving

Betrokken bij de samenleving

In het programma 'Betrokken bij de samenleving' gaat het om de mate waarin en de wijze waarop het bestuur de behoeften van Houtense inwoners signaleert, onderzoekt en vertaalt naar passend beleid en hoe de (digitale) dienstverlening op een eigentijdse en persoonlijke wijze wordt uitgevoerd.

We willen een persoonlijke overheid zijn die de mens centraal stelt. We zoeken de verbinding met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. We willen dichtbij hen staan. We ondersteunen en handelen naar wat mensen nodig hebben, passend bij onze verantwoordelijkheid als overheid. De dienstverlening is laagdrempelig en bij voorkeur digitaal. Daarnaast blijft telefonisch en persoonlijk contact altijd mogelijk.

Het programma Betrokken bij de samenleving omvat de thema’s Politiek en bestuur en Dienstverlening.

Politiek en bestuur
Om maatschappelijke vraagstukken op te lossen, zoeken we steeds vaker samenwerking met maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners. Inwonersinitiatieven zijn daarbij belangrijk. Veel inwoners dragen graag actief bij aan verbetering van hun leefomgeving. In 2019 hebben we inwonersinitiatieven opgezocht en ondersteund, soms financieel. Nieuwe initiatieven, zoals de Tuin der Tuinen en Krachtig Plus Houten, hebben we gestimuleerd.
We hebben veel participatietrajecten doorlopen. De trajecten rond de Ruimtelijke Koers en de visie Oude Dorp sprongen het meest in het oog. In verschillende nieuwe werkvormen konden inwoners meedenken en -praten over de plannen. Maar denk ook aan de participatie rond Windpark Goyerbrug en Fort Honswijk. Daarnaast trokken we bij een aantal opgaven ook nadrukkelijk samen op met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. Voorbeelden zijn de herinrichting van de Beusichemseweg, de aanpak van ondermijnende criminaliteit, het Huis van Initiatieven (huisvesting voor inwonersinitiatieven), de Houtense Werktafel en het ouderenproject Onvergetelijk Houten.
Intussen kwamen we tot verdere ontwikkeling van de samenlevingsagenda. We deden dit samen met vertegenwoordigers van de raad en een deskundige inwoner.  
Op de samenlevingsagenda staan opgaven die een breed Houtens maatschappelijk doel dienen. Het zijn opgaven die zich lenen voor gedeelde verantwoordelijkheid. De betrokken partijen zijn gelijkwaardig en krijgen ieder een eigen rol binnen de samenwerking, Zij zijn daadwerkelijk verantwoordelijk voor bepaalde onderdelen van het beleid of de uitvoering daarvan.
Het Energieplan vormt de start van de samenlevingsagenda. Zowel bij de totstandkoming als bij de uitwerking delen we de verantwoordelijkheid met partners, onder wie het Duurzaamheidsfonds en inwonersinitiatieven Opgewekt Houten, EnergieRijk Houten en Ecowijk Mandora . Ook bij het Lokaal Sportakkoord werken we volgens de samenlevingsagenda. In 2020 gaan we verder met de samenlevingsagenda. We betrekken de raad daarbij.

Wethouders en de burgemeester zochten in 2019 inwoners vaker op in hun eigen omgeving. Ze bezochten buurtactiviteiten en evenementen. Voor de nieuwe burgemeester was dit in de tweede helft van het jaar een belangrijk onderdeel van zijn kennismaking met Houten en de kleine kernen. Hij ging daarvoor ook bij mensen thuis op bezoek. Zo kwamen de collegeleden in gesprek met inwoners. Ze hoorden uit eerste hand wat er onder hen leeft. En als het nodig was ondernamen ze actie. In 2020 krijgt het wijkwethouderschap meer nadrukkelijke aandacht.
De raad heeft aan de vernieuwing van de bestuursstijl gewerkt door de rondetafelgesprekken (RTG’s) anders te organiseren. Hierdoor ontstond meer ruimte voor een volwaardig gesprek. En elke raadsvergadering begint nu met een vragenhalfuur voor raadsleden. Hiermee wordt de controlerende functie van de raad versterkt.

Dienstverlening
In de gemeente Houten is de dienstverlening van hoog niveau. De meest gevraagde producten voor burgers en ondernemers zijn digitaal beschikbaar. We hebben er in 2019 voor gezorgd dat de dienstverlening op peil bleef. Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen voor verdere digitalisering van diensten.

Samen met maatschappelijke partners willen we bijdragen aan de ontwikkeling van mensen die laaggeletterd of niet digitaal vaardig zijn. Daarnaast willen we hun goede alternatieven bieden voor de digitale dienstverlening. Hier moeten we als gemeente nog een slag in maken. De bibliotheek en Van Houten&co zijn op dit gebied actief geweest, onder andere met de cursus 'Leer werken met de e-overheid'. Het terugdringen van laaggeletterdheid maakt deel uit van het programma Sociale Koers dat de raad in 2020 vaststelt.

De gemeentelijke website is toe aan modernisering. Zij moet ook beter toegankelijk worden voor mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking. In 2019 hebben we onderzocht op welke punten de verbeteringen doorgevoerd moeten worden.

Weer veel standaardbrieven zijn in 2019 omgezet in eenvoudigere taal. Tegelijk zijn medewerkers getraind in het schrijven van begrijpelijke brieven.

We hebben geëxperimenteerd met ruimere afspraaktijden. Daardoor zijn er vooral aan het begin en het einde van de werkdag meer afspraken gemaakt.

ga terug