Jaarrekening 2019

Programma's

Veilige leefomgeving

Veilige leefomgeving

Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waar mensen zich ook veilig voelen.

In Houten is het prettig wonen en werken. De criminaliteitscijfers zijn laag en het gevoel van veiligheid is hoog. In 2019 is de geregistreerde criminaliteit opnieuw verder gedaald ten opzichte van voorgaande jaren, terwijl een verdere daling nauwelijks mogelijk werd geacht. Dit is extra bijzonder gezien het feit dat in 2019 in de regio Midden-Nederland de geregistreerde criminaliteit juist is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Daarbij wordt opgemerkt dat met name de klassieke misdrijven zoals woninginbraak en fietsdiefstal zijn gedaald en dat daartegenover de nieuwe digitale vormen van criminaliteit juist zijn toegenomen.  

Sociale veiligheid
Een veilige woon- en werkomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, andere veiligheidsprofessionals, inwoners en ondernemers.

De gemeente werkt dan ook veel samen met deze partijen. Een bekend burgerinitiatief 'Veilig Houten buurtpreventie' is in 2019 opgegaan in een stichting. Deze stichting heeft in de gemeente Houten een dekkend AED netwerk gerealiseerd. 

De Houten Veilig Tent is verschillende keren ingezet voor het geven van laagdrempelig advies aan onze inwoners en ondernemers. We gaven het afgelopen jaar advies over:

 • het voorkomen van fietsdiefstal (gebruik een tweede slot en registreer je fiets via www.StopHeling.nl);
 • het voorkomen van woninginbraak tijdens de zomervakantie op de drukbezochte veiligheidsdag van onze brandweer en politie en;
 • het voorkomen van autokraak.

Tenslotte organiseerden we in het najaar een grote fietsverlichtingsactie met medewerking van:

 • politie;
 • Veilig Verkeer Nederland;
 • de sleutelclub van de krachtfabriek en
 • verschillende lokale fietsenmakers.

Naast deze fietsverlichtingsactie zijn er ook ‘spuitkrijt-tags’ met de boodschap ‘zet je licht aan’ geplaatst op fietspaden door gemeente en de kinderraad. Beide acties zijn actief onder de aandacht gebracht van inwoners en hebben veel bereik gehad in de (sociale) media. Op verschillende platforms (met name Facebook) is er door inwoners veel over gesproken.

In winkelcentrum Castellum is het project Keurmerk Veilig Ondernemen gestart. Deze certificeringsmethode ondersteunt bij het samen werken aan een schoon, heel en veilig winkelcentrum. Deelnemende partijen zijn: de winkeliersvereniging, gemeente, politie, veiligheidsregio Utrecht, woningbouwcoöperatie Viveste en welzijnsorganisatie Van Houten en Co.

Op het gebied van zorg en veiligheid hebben we het bestuurlijk overleg inmiddels goed ingepast. Dit heeft de samenwerking en afstemming tussen verschillende beleidsvelden bevorderd. De persoonsgerichte aanpak ‘Zorg en Veiligheid’ is nu een vast onderdeel van het gemeentelijk interventiepakket.  Dit geldt ook voor de aanpak van overlast door jongeren binnen het afstemmingsoverleg Jeugd en Veiligheid. Tenslotte zijn we in 2019 bezig geweest met de implementatie van de Wet verplichte ggz (Wvggz) per 1 januari 2020.

Ondermijnende criminaliteit
We hebben ons in het afgelopen jaar gericht op het in beeld brengen van mogelijke ondermijnende activiteiten in het buitengebied. Dit is gebeurd vanuit het ondermijningsbeeld en bijbehorend plan van aanpak. Zo organiseerden we een succesvolle informatiebijeenkomst voor inwoners en bedrijven in het buitengebied. Deze bijeenkomst had  het  thema 'geen drugs in mijn schuur'. Met onze integrale controle onderzochten we een blinde vlek in het buitengebied. Hierbij hebben we geen criminele activiteiten ontdekt. We hebben consequent het beleid rond artikel 13b van de Opiumwet en artikel 2:41a APV toegepast. Hierdoor hebben we In het afgelopen jaar twee panden op last van de burgemeester gesloten.

Het lokale signaleringsoverleg is doorgegaan. In 2019 zijn we gestart met een integraal districtelijk team. Dat team ondersteunt bij lokale casuïstiek. Ondermijning krijgt voorrang in het Integraal veiligheidsplan.  Dit onderwerp is uitgewerkt in een uitvoeringsplan voor 2020-2021. Ook in 2019 hebben we extra personeel ingezet op het vlak van juridische handhaving.

Fysieke veiligheid
In 2019 hebben we de portal ‘Brandveilig Ondernemen’ onder de aandacht gebracht bij kleine ondernemers. Een aantal ondernemers heeft een training gevolgd bij het brandweertrainingscentrum Kleefse Waard in Arnhem. De geregistreerde rookmelderdichtheid in Houten is toegenomen naar 58%. Via de website per buurt maken we dit kenbaar.

In de wijk de Sloot hebben we een rookmelderactie uitgevoerd. In deze wijk is door deze actie de  geregistreerde rookmelderdichtheid gestegen van 8% naar 76%. Het doel van de registratie-actie is dat in iedere woning en onderneming in Houten een rookmelder hangt.

In woonappartementencomplex Hofstede aan de Fluweelmos in Houten-Zuid zijn we gestart met een proef waarin we samenwerken met bewoners en eigenaars. In het kader van ‘brandveilige woonappartementencomplexen’ werken we met onze partners een plan uit dat gericht is op het '(brand)veilig vluchten' uit woonappartementencomplexen.

In het jaar 2019 is in Houten gelukkig geen crisis of ramp gebeurd. De crisisorganisatie is getraind voor een calamiteit en heeft deelgenomen aan de aangeboden opleidingen, trainingen en oefeningen van de Veiligheidsregio Utrecht.

Gemeenten moeten nadenken over een 'waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting' om de gevolgen bij een overstroming te verminderen. Dit staat in het landelijk Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie . Dit plan is onderdeel van het programma Ruimtelijke Koers. In 2019 hebben we in onze gemeente verder onderzoek gedaan naar mogelijke lokale infrastructurele maatregelen om de gevolgen van een overstroming kleiner te maken. Daarmee willen we eventuele herstelkosten verlagen.

In 2019 zijn diverse acties ingezet gericht op het positief beïnvloeden van het verkeersgedrag van onze inwoners en bezoekers. We doen mee met diverse landelijke campagnes zoals 'De scholen zijn weer begonnen' en ook zetten we ander zogenaamd 'gedragsmateriaal' in:

 • de borden 'spelend kind' met adviessnelheid 15 km/u en;
 • de silhouetborden met Nijntje (Dick Bruna).

Deze borden zijn populair onder onze inwoners.

De werkwijze ‘Veilige Straat’ waarbij inwoners samen met de gemeente een plan maken voor aanpassing van de weginrichting heeft tot aanpassing van de Dorpsstraat geleid. Er zijn o.a. plateaus
 en een middengeleiding aangebracht. In het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid staan jaarlijks terugkerende acties. Deze hebben we ook in 2019 weer uitgevoerd.

In 2019 hebben we een analyse gemaakt van de ongevallengegevens sinds 2014. Hierbij keken we naar:

 • de plek van het ongeval;
 • de vervoersmodaliteit van slachtoffers en
 • de leeftijdsgroep waartoe het slachtoffer behoort .

Uit de analyse komt naar voren dat er veel (brom-)fietsers  onder de slachtoffers zijn. De ongevallen vinden plaats op plekken waar auto's en (brom-)fietsers elkaar kruisen en het gaat hierbij vooral om de doelgroep van 18 tot 24 jaar.

ga terug