Jaarrekening 2019

Programma's

Goede bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid

Het in stand houden en verbeteren van de infrastructuur voor de bereikbaarheid van Houten.

Houten ligt centraal in Nederland in een populaire en economisch sterke Utrechtse regio. De keerzijde is dat de bereikbaarheid van de regio onder druk staat.
We streven naar een optimale bereikbaarheid van de gemeente Houten (en de regio) per auto, het openbaar vervoer en met de fiets. Ook is een goede bereikbaarheid binnen de gemeente belangrijk. We zoeken continu naar een goede balans tussen bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid.
De bereikbaarheid van Houten wordt voor een belangrijk deel bepaald door externe infrastructuurbeheerders, zoals de provincie en het Rijk. Om de gemeentelijke belangen onder de aandacht te houden, is overleg met onze partners van strategisch belang. Dit heeft ook in 2019 steeds aandacht gekregen.
De infrastructuur in en rond Houten functioneert goed en de bereikbaarheid is goed.

In 2019 is het bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid vastgesteld, hierin is de prioritering en financiering van mobiliteitsprojecten bepaald. in november 2019 is de raad tijdens een bijpraatavond geïnformeerd over de voortgang  van de mobiliteitsprojecten. Niet alle ambities in 2019 zijn gerealiseerd, de verschillende oorzaken zijn ook toegelicht.

We hebben in 2019 met succes veel aandacht besteed aan het verbeteren van de samenwerking met de provincie. Voor veel (fiets)projecten werken we samen met de provincie. We zijn in gesprek over zaken als ontwerp,  subsidie-aanvraag en -afhandeling, juridische procedures en grondaankoop. Deze inspanningen hebben er toe geleid dat langliggende subsidieaanvragen zijn verstrekt, dat afspraken zijn gemaakt over moeizaam lopende procedures en dat de onderlinge samenwerking soepeler verloopt.

Verder heeft een grootschalig mobiliteitsonderzoek plaats gevonden naar de effecten van woningbouw. Deze onderzoeken zijn belangrijke input voor het sturen op goede bereikbaarheid  van Houten, maar fungeren ook als onderdeel van de ruimtelijke koers.

Een van de grote successen van 2019 was het fietsfeest! In deze week met verschillende fietsgerelateerde activiteiten hebben we onze fietsstad uitverkiezing gevierd met inwoners van Houten.

Wegen infrastructuur en bereikbaarheid
De asfaltwegen en klinkerbestrating voldoen aan de gestelde eisen. De overgrote meerderheid van de bewoners vindt ook dat de eigen buurt, straten, paden en stoepen goed begaanbaar zijn.

Onderhoud
We hebben diverse grote en kleine onderhoudsprojecten uitgevoerd aan de asfalt- en elementenverharding, civieltechnische kunstwerken en verkeersregelinstallaties. Dit is conform het jaarplan 209.

Op ongeveer 140 locaties is er groot onderhoud uitgevoerd aan elementenverharding. Bijvoorbeeld reparaties naar aanleiding van verzakkingen en wortelopdruk en het vervangen van versleten wegdelen. Ook op hoofdroutes van de fietspaden is flink geïnvesteerd. Enkele voorbeelden van uitgevoerde werkzaamheden zijn; Rijderslag, Prins Bernardweg, Notengaarde, Weerwolfspad, Imkerspad, De molen en Het Spoor.
Een aparte onderhoudsploeg is ca. 2.350 uur bezig geweest met klein onderhoud aan elementenverharding door heel de gemeente Houten heen (op 550 plekken). Met behulp van een tablet is een inventarisatie gedaan van het benodigde kleine onderhoud. De hoogste prioriteiten zijn vervolgens door deze onderhoudsploeg opgelost. Een deel van de werkzaamheden is vanuit het budget wortelopdruk bekostigd. Verder zijn er op ca 20 locaties boomspiegels vergroot en indien noodzakelijk voorzien van een halfverharding wat het oppervlak berijdbaar maakt.

De herinrichting van de Beusichemseweg is succesvol uitgevoerd. Voor het traject vanaf de bebouwde kom tot de Goyerbrug wordt onderzocht welke verbeteringen mogelijk zijn.

Samenwerking in de regio
In U10-verband zijn in 2019 diverse gemeenschappelijke ambities geformuleerd. De regionale fietsvisie is verder uitgewerkt, daarnaast we hebben input geleverd  voor Toekomstbeeld OV en trajecten als het REP.
Verder werken we in regionaal verband samen aan onder andere projecten van Rijkswaterstaat, het Buitengebied Bunnik-Houten en de Lekdijk.

Fietsinfrastructuur
In 2018 is Houten uitgeroepen tot beste fietsstad van Nederland. We vieren deze uitverkiezing in 2019 met een fietsfeest en met de komst van het Nationaal Fietscongres naar Houten. In regionaal verband (U10) is de regionale fietsvisie opgesteld. Enkele herinrichtingsprojecten konden helaas om uiteenlopende redenen nog niet in 2019 worden afgerond. Het percentage inwoners dat tevreden is over de fietsroutes in Houten is met 98% onverminderd zeer hoog.

Openbaar vervoer
Houten heeft een sterke positie in het openbaar vervoer. Om deze te behouden en waar mogelijk te verbeteren hebben we regelmatig overleg met de regionale en landelijke partners.
Het totaal aantal buspassagiers in de gemeente is ongeveer gelijk gebleven. De tevredenheid van inwoners over het busvervoer naar plaatsen buiten Houten is daarbij min of meer gelijk gebleven. In 2019 is de provincie, in samenwerking met U-OV en Houten, gestart met de voorbereidingen van het opzetten van een flexibel openbaarvervoersysteem in Tull en ’t Waal, Schalkwijk, ’t Goy en Houten-Zuid. Zo zijn de lijnen 45, 49 en 149 in Houten en op het Eiland van Schalkwijk vervangen door flexibel openbaar vervoer. De eerste evaluaties zijn positief, zodanig dat de provincie heeft besloten de pilot verder uit te breiden binnen de provincie. Voor Houten betekent dit dat sinds december 2019 ook lijn 49 is toegevoegd aan het U-Flex concept. We zijn het afgelopen jaar veel in contact geweest met de provincie over de wijzigingen in de dienstregeling.  Helaas heeft de provincie onze zorgen niet volledig vertaald in handhaving van de oude dienstregeling. Openbaar vervoer heeft wel meer aandacht dan voorheen bij de provincie, wij zullen ons in 2020 hard maken voor het minimaal behouden van de huidige kwaliteit van ons openbaar vervoer. Een verdere verschraling van het openbaar vervoer is ongewenst.

ga terug