Jaarrekening 2019

Doelstellingen

Doelstelling 1: ENERGIE: De inwoners en bedrijven dragen bij aan de doelstelling om Houten energie-neutraal te maken.

Doelstelling 1

ENERGIE: Houten wordt energie- en klimaatneutraal in 2040. Alle energie die inwoners, bedrijven en instellingen samen verbruiken, wordt lokaal duurzaam opgewekt.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2016

2017

2018

2019

1.1

Hernieuwbare elektriciteit (is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa) als percentage van totaal elektriciteitsverbruik (BBV)

RWS  Leefomgeving

15,0

14,2%

17,5%

15%

nnb

1.2

Lokale duurzame energie als percentage van het totaal energieverbruik (exclusief verkeer)*

CBS (klimaat-monitor)

6,5%

6,5%

nnb

8%

nnb

* In de begroting 2019 staan nog de “oude” indicatoren (exclusief verkeer). Vandaar dat daar nu zo over wordt verantwoord. Vanaf de begroting 2020 zijn de “nieuwe” indicatoren opgenomen (inclusief verkeer).

Betrokkenheid verbonden partijen
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2019 is veel inzet gepleegd op het Energieplan, de Regionale Energiestrategie en (voorbereidingen voor) de Transitievisie Warmte. Al deze plannen leiden in 2020 en 2021 tot belangrijke besluiten over de energietransitie in Houten. In 2019 heeft de gemeenteraad belangrijke besluiten genomen, die in de komende jaren tot een forse groei zullen gaan leiden van de hoeveelheid lokaal geproduceerde duurzame energie: Windpark Goyerbrug, zonneveld Provincialeweg in Schalkwijk en zonneveld Oostrumsdijkje-Beusichemseweg in ’t Goy.

Verder zijn in 2019 via de regionale samenwerking U-THUIS ook de Houtense inwoners ondersteund bij het verduurzamen van hun woning. De website jouwhuisslimmer.nl is doorontwikkeld en heeft nu de module ‘Mijn huis slimmer’. Daarin kunnen bezoekers een eigen maatregelenpakket samenstellen, plannen en de voortgang volgen.

Niet alleen U-THUIS ondersteunt onze inwoners. Houten telt een grote, groeiende groep lokale organisaties en vrijwilligers die hun plaatsgenoten adviseren en helpen. De gemeente heeft deze groepen in 2019 ondersteund met (project)subsidie en praktische hulp, zoals communicatie en vergaderruimte.

Prestatie-indicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2016

2017

2018

2019

1.1

Aantal Houtense bezoekers van het (digitale) energieloket

Jouwhuisslimmer.nl

500

1.423

858

2.000

1.445

1

Doel

Verklaring van afwijking

1.1

t/m 10-12-19; waarschijnlijk t/m 31-12 hoger, ook vanwege collectieve inkoopactie EnergieRijkHouten.

Doel

Omschrijving prestatie 2019

Voortgang

Toelichting

1.1

1

Energieplan in raad februari 2020.Circulaire economie en klimaatadaptatie doorgeschoven naar 2020.

Vaststellen van een klimaatplan, bestaande uit drie delen: 1. energietransitie, 2. circulaire economie en 3. klimaatadaptatie.

1.2

3

Startnotitie RES is vastgesteld door raad en uitvoering gestart.

In U10-verband opstellen van een regionale energiestrategie.

1.3

3

Raadsbesluit 1 oktober 2019. Vergunning is verleend op 15-10-2019.

Besluitvorming over een vergunningaanvraag voor een windpark bij de Goyerbrug.

1.4

3

Campagne is gemaakt. Lancering gekoppeld aan Energieplan = februari 2020.

Opzetten van een informatiecampagne over energiebesparing en -opwekking.

1.5

3

Onderdeel besluitvorming legesverordening 2020 (eind 2019).

Evaluatie van de pilot groene leges.

1.6

1

Besluit college d.d. 07-01-2020.

Besluitvorming over de omvang en opzet van het duurzaamheidsfonds vanaf 2019.

ga terug