Jaarrekening 2019

Doelstellingen

Doelstelling 3: GROEN & KLIMAATADAPTATIE: Houten blijft groen en wordt klimaatproof

Doelstelling 3

GROEN & KLIMAATADAPTATIE: Houten blijft groen en wordt klimaatproof met als tussendoel jaarlijks 2.500 m2 bestaande openbare verharding om te zetten naar groen en/of te ontkoppelen van de riolering (dat wil zeggen dat het regenwater niet meer via de riolering wegloopt).

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2016

2017

2018

2019

3.1

Omzetting van openbare verharding naar groen binnen de kern van Houten (incl. aanbrengen waterpasserende verharding op parkeerplaatsen)

Afgeleid van databestand afdeling BOR

X

1.080m2

1.472m2

2.500m2

1.129m2

3.2

Oppervlakte bestaande openbare verharding dat in het desbetreffende jaar is afgekoppeld van de riolering

Afdeling BOR

X

8.800m2

19.426m2

9.250m2

4.484m2

Doel

Verklaring van afwijking

3.1

Een deel van de opgave om verharding te transformeren naar groen wordt gerealiseerd binnen integrale projecten. In 2019 zijn er minder mee koppelkansen geweest die nodig zijn om doelmatig te ontstenen.

3.2

Een deel van de opgave om verharding af te koppelen van de riolering wordt gerealiseerd binnen integrale projecten. In 2019 zijn er minder mee koppelkansen geweest die nodig zijn om doelmatig af te koppelen.

Betrokkenheid verbonden partijen
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

 • Zoals in het deelprogramma Leefomgeving al is aangegeven is op enkele locaties verharding afgekoppeld van de riolering. Verschillende parkeerplaatsen zijn voorzien van waterpasserende verharding. Op andere plaatsen is (overbodige) verharding helemaal weggehaald en vervangen.
 • Aanleg klimaatproeftuin achter gemeentehuis. In de proeftuin wordt getoond welke inrichting er past bij een stedelijke gebied dat beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Er wordt aandacht besteed aan water vasthouden en tegen gaan verdroging, beperken van hittestress, voorkomen wateroverlast door extreme neerslag.
 • In 2018 en 2019 is gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar de maatregelen die nodig zijn om een hoger beschermingsniveau tegen extreme neerslag te realiseren. Alle 453 risicovolle locaties uit de klimaatverkenning waar bij een bui T100 meer dan 10 cm water tegen de gevel staat zijn onderzocht. Een bui T100 doet zich eens in de 100 jaar voor. Er valt dan in 85 minuten 93 mm neerslag.
 • De volgende bewonersacties zijn gehouden om meer tuinen watervriendelijk te maken en het waterbewustzijn van inwoners te vergroten:
  • ophalen overbodige verharding:  bij 10 bewoners;
  • 5 watervriendelijke tuinontwerpadviezen voor bewoners die ingeloot zijn na een oproep via de plaatselijke media;
  • 3 informatiesessies watervriendelijke tuinen: door 60 bewoners bezocht;
  • het “handboek de watervriendelijke tuin” en de maquette “de levende tuin” in de publiekshal van het gemeentehuis;
  • open dag beheer- en watervriendelijke voorbeeldtuin voor ouderen achter het Rond (onderdeel van de “Slim Thuis Woning”).

Prestatie-indicatoren

Doel

Omschrijving prestatie 2019

Voortgang

Toelichting

3.1

1

Doorgeschoven naar 2020.

Een vastgestelde visie op een klimaatproof Houten als onderdeel van het klimaatplan.

3.2

3

Ten minste één stimuleringsactie voor particulieren voor het klimaatproof maken van de buitenruimte.

ga terug