Jaarrekening 2019

Doelstellingen

Doelstelling 1: Behouden en versterken van een aantrekkelijk buitengebied door in te zetten op landschap en natuurwaarden

Doelstelling 1

Behouden en versterken van een aantrekkelijk  buitengebied door in te zetten op landschap en natuurwaarden.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2016

2017

2018

2019

1.1

Aantal locaties aanplant landschapselementen (houtsingels, knotbomen, hoogstamboomgaarden)

Gemeente Houten

5

5

5

5

5

Betrokkenheid verbonden partijen
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

  • Veldbezoeken bij en advisering aan particulieren met betrekking tot landschappelijke inpassing, onderhoud, herstel en aanleg van landschapselementen, soortenbeheer en advisering inzake de Wet Natuurbescherming.
  • In 2019 hebben wij ons aangesloten bij het Provinciale Platform Kleine Landschapselementen. Hierdoor voor 2 jaar  € 25.000 per jaar beschikbaar voor aanleg kleine landschapselementen. Het effect hiervan wordt zichtbaar vanaf 2020.
  • Overleg met en ondersteuning van diverse werkgroepen van de Milieuwerkgroep Houten, inzake soortenbeheer (o.a. (weide)vogels, ringslangen en padden) en onderhoud van landschapselementen.
  • Advisering gemeente intern in het planteam over landschappelijke inpassing bij ruimtelijke ontwikkelingen en de juiste aanpak hierbij m.b.t. de Wet Natuurbescherming.

Prestatie-indicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2016

2017

2018

2019

1.1

Aantal adviesbezoeken aan particulieren grondeigenaren over hoe de landschappelijke kwaliteit verhoogd kan worden

Gemeente Houten

22

19

17

15

17

3

1.2

Aantal interne adviezen (in het planteam) op het gebied van natuur en landschap bij ruimtelijke ontwikkelingen

X

X

32

50

46

3

Doel

Omschrijving prestatie 2019

Voortgang

Toelichting

1.1

1

Het concept wordt opgeleverd in het 2e kwartaal 2020. Daarna gaat het naar college en Raad.

We stellen een Visie op Groen en Biodiversiteit (de totaalvisie op flora en fauna) op voor het gehele grondgebied van de gemeente Houten met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma. Bij de uitvoering dagen we inwoners, maatschappelijke organisaties en (agrarische) bedrijven uit om actief mee te doen en zullen we als gemeente het goede voorbeeld geven.

ga terug