Jaarrekening 2019

Doelstellingen

Doelstelling 2: Het lokale netwerk van maatschappelijke zorg en ondersteuning is zodanig getransformeerd, dat daarmee participatie van inwoners wordt versterkt

Doelstelling 2

Het netwerk van zorg en ondersteuning is zodanig getransformeerd, dat daarmee participatie van inwoners wordt versterkt.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2.1

Participatie*

Monitor Sociale Kracht (score 1-10)

8,1

8,0

8,2

8,4

8,0

2.2

Demografische druk (de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar) (%) (BBV)

WSJG

66,2%

67,1%

68,1

69%

69,1%

* De score voor participatie komt voort uit de vragen die te maken hebben met het hebben van betaald werk, het volgen van een opleiding, het verrichten van mantelzorg of vrijwilligerswerk en/of deelname aan het verenigingsleven.

Betrokkenheid verbonden partijen
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Gezondheid/ Preventie
In 2019 lag de focus op versterking van de preventieve activiteiten en het versterken van faciliteren van initiatieven van inwoners. Er is gewerkt aan "Sterke Buurten" en het platform "Houten werkt samen!" Zo is de informele zorg beter bereikbaar geworden en bekend geworden bij de professionele zorg.

Er is ook in 2019 nauw samengewerkt binnen het gebiedsgerichte team GGZ (zie ook deelprogramma Wmo). Lokale GGZ partijen waren hierin al actief aan het werk. Het is in 2019 gelukt om ook de grotere GGZ aanbieders, die meer op afstand staan, meer te verbinden aan deze pilot. Vanuit dit team vindt ook de pilot Er op af! plaats. In 2019 is dit geëvalueerd. Daaruit bleek dat door signalen van zorg van politie of woningbouwcorporatie de inzet van outreachende begeleiding snel ingezet kon worden en groter leed kon worden voorkomen.

Onderwijs/ Werk
In 2019 is veel inzet gepleegd om de Houtense Werktafel door te ontwikkelen. De medewerkers van WIL werken nu samen met de matchmakers van de gemeente aan 1 dienstverlening op het gebied van ondersteuning richting participatie. Hierbij is er aandacht voor de multi-problematiek van inwoners en is de samenwerking met het sociaal team, RMC, jongerenloket en lokale stakeholders verbeterd. Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden en de randvoorwaarden zijn geschept om de pilot met 20 inwoners te starten (zie ook deelprogramma Werk)

Er zijn werkgroepen gestart met onderwijs, gemeente, welzijn, sociaal team/ CJG om concreet invulling te geven aan behoeften rondom samenwerking en kennisdeling. Ook is er gewerkt aan meer inclusief onderwijs en ondersteuning door en op reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs (zie deelprogramma Jeugd en Onderwijs). Sociaal Team, CJG en Leerplicht hebben een grote rol gespeeld in de nauwe en verbeterde samenwerking met onderwijs. Veel aandacht is hierbij ook gegaan naar de thuiszittersaanpak.

Wonen
Eind 2019 is in het kader van de Ruimtelijke Koers Houten door een extern bureau een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd inclusief wonen & zorg. Hieruit blijkt dat er de komende jaren in het licht van de vergrijzing en extramuralisering voor verschillende zorg-doelgroepen grote opgaven liggen voor Houten. Het gaat dan zowel om het toevoegen van toegankelijke woningen als ook om woonvormen met zorg in de nabijheid en woonvormen met 24-uurs zorg en toezicht. In 2019 is er gestart met ontwikkeling van het initiatief Het Vertrouwde Dorp voor zorgbehoevende ouderen op locatie de Weteringhoek.

Binnen de GGZ zien we dat plekken in de intramurale voorzieningen worden afgebouwd en dat het ontvangen van zorg in de eigen woning steeds normaler en belangrijker wordt. Voor de transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang is in 2019 gewerkt aan een regionaal uitvoeringsplan Lekstroom en is een start gemaakt met lokale uitvoeringsplannen.

Op regionaal Lekstroomniveau is gewerkt aan analyses over de transformatie jeugdhulp met verblijf. Er wordt gewerkt aan het voorkomen van instroom in verblijf (onder andere met behulp van het expertteam), het versnellen van de uitstroom (door o.a. inzet van Kamers met aandacht) en het realiseren van alternatieven in bij voor keur gezinshuisachtige setting (start ontwikkeling gezinshuis op locatie De Geer). Ondersteunend hieraan zijn belangrijke initiatieven als Buurtgezinnen en het netwerk van pleegouders. In 2019 hebben we dit optimaal ingezet en benut.

In 2019 is er steeds meer verbinding gekomen tussen het sociaal domein en het ruimtelijk domein. We zetten daarmee meer in op  kansen die zich voordoen om innovatieve woonzorgvormen te realiseren (zoals het gezinshuis). Anderzijds zetten we in samenhang met de Ruimtelijke Koers in op flexibele en duurzame toekomstige woonvormen (al dan in combinatie met zorg) in de ontwikkelgebieden van Houten.

Prestatie-indicatoren

Doel

Omschrijving prestatie 2019

Voortgang

Toelichting

2.1

3

in 2019 zijn de visies op Wmo, Jeugd en Gezondheid samen met het Programma Sociale Kracht 2017-2020 in onderlinge afstemming geëvalueerd en is een nieuwe overkoepelende Sociale Koers 2020-2023 (inclusief werk en inkomen) geschreven.

Evaluatie PSK, beleidskader Jeugd & Onderwijs, gezondheidsbeleid, Wmo en aanbesteding doelgroepenvervoer in onderlinge samenhang uitvoeren en  een geïntegreerd vervolgdocument opstellen.

2.2

3

In 2019 zijn de gezamenlijke bepaalde thema's verder opgepakt; het bevorderen van een gezonde leefstijl en het signaleren en ondersteunen van kwetsbare inwoners. Specifieke onderwerpen waren; psychische problematiek bij tieners, seksueel grensoverschrijdend gedrag en echtscheidingsproblematiek/ duurzame partnerrelaties. Zie ook deelprogramma Sport en Gezondheid.

Samen met het netwerk (onder andere stichting Sociaal Team, Sociaal Loket, CJG, GGDrU, zorg in Houten en Van Houten&co) stellen we een integrale visie op preventie op en stellen we prioriteiten binnen de preventieve thema’s vast.

2.3

3

Een tweede gemengde woonvorm wordt voorbereid waarin verschillende doelgroepen gehuisvest worden waarbij we de ervaringen vanuit de gemengde woonvorm aan de Molenzoom meenemen.

2.4

3

Zie ook programma Ruimte. Het college heeft in juni 2019 het afwegingskader vastgesteld voor woon-zorginitiatieven en dit wordt integraal onderdeel van alle RO-initiatieven. De eerste stappen zijn gezet in het implementeren hiervan.

Binnen de gemeente wordt een integrale werkwijze ontwikkeld voor woon-zorgprojecten om de schaarse ruimte optimaal te benutten en te kunnen voldoen aan de behoefte aan (innovatieve) vormen van wonen-zorgprojecten (zie ook programma Ruimte).

ga terug