Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Samen leven

Wat hebben we bereikt?

In 2019 hebben we vanuit het innovatiebudget verder gewerkt aan integraal werken en ontschotting. Diverse pilots vroegen om netwerksamenwerking en convenanten waarmee integrale samenwerking kon ontstaan en knelpunten konden worden opgepakt en (zoveel mogelijk) opgelost. Binnen Samenleving vroeg deze transformatie om een andere houding en een andere manier van werken. We hebben  domeinoverstijgend (bijv. het ruimtelijke domein) gewerkt. Ook extern is met diverse samenwerkingspartners een start gemaakt met het enthousiasmeren en uitdragen van het meer domeinoverstijgend gaan kijken en (samen)werken.

Eén van de belangrijke samenwerkingspartners en aanjagers van het integraal werken is het Sociaal Team. Zij hebben zicht op alle betrokkenen die hulp en ondersteuning bieden aan gezinnen en kunnen daarmee partijen bij elkaar brengen. Er is dit jaar speciale aandacht besteed aan het informele zorgaanbod en het bevorderen van de eigen kracht van de inwoner. Het aantal hulpvragen dat hierdoor is ondervangen is in 2019 met 20% toegenomen.
We hebben verder gewerkt aan het bevorderen van een gezonde leefstijl en het bereiken van kwetsbare inwoners. Het blijft voor onze inwoners belangrijk dat activiteiten, ondersteuning en de mogelijkheid tot inzet van hulp bereikbaar en vindbaar zijn. Zelfredzaamheid en eigen regie wordt bevorderd door het gebruik van de Hulpwijzer. Het afgelopen jaar hebben we de Hulpwijzer extra gepromoot en hiermee is het gebruik verder gestegen. Ook het Sociaal Team heeft sinds 2019 een eigen website waardoor er nu ook een overzicht is van de eerstelijns hulp en specialistische hulp (Jeugd en Wmo).

Inwoners en professionals wordt zo veel mogelijk aangereikt wat de juiste route is voor een hulpvraag. Mocht men echter op de verkeerde plek terecht komen dan is de afspraak dat de betreffende hulpvrager hier geen last van ondervindt en dat hij/zij wordt doorgeleid naar de juiste persoon en/of de juiste plek. Daarnaast hebben we professionals die onderdeel zijn van een toegang verder opgeleid om met de sociale kaart hulpvragen integraal op te pakken, door direct de benodigde partijen aan te laten haken.

De Stichting Sociaal Team Houten is na de oprichting in de zomer van 2018 verdergegaan met het op orde krijgen van de basis (werkprocessen, registratie). Daarnaast is er gewerkt aan een aantal ontwikkelopdrachten (o.a. coördinatie van zorg) en kwaliteitsopdrachten (o.a. verkorte route indicaties).

Doelstellingen