Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Samen leven

Wat hebben we bereikt?

 
De Transformatierichting voor de Wmo is bepaald in het Wmo Beleidskader 2015-2018. Het afgelopen jaar zijn de visies op Wmo, Jeugd en Gezondheid samen met het Programma Sociale Kracht 2017-2020 in onderlinge afstemming geëvalueerd en is een nieuwe overkoepelende Sociale Koers 2020-2023 (inclusief werk en inkomen) geschreven. Deze zal in 2020 aan de raad worden voorgelegd. De Sociale Koers bouwt voort op de ingezette transformatierichting. Hierin staat de zelfredzaamheid van inwoners centraal evenals de bewustwording bij inwoners van hun eigen preventieve rol in het deelnemen aan de maatschappij en het hanteren van een gezonde leefstijl.

In 2019 is in het licht van de Ruimtelijke Koers is gewerkt aan het meer verbinden van wonen en zorg en voorzieningen tussen het sociaal en ruimtelijk domein. Er is expertise ingebracht en dit resulteerde in inhoudelijke notities die ingaan op relevante trends en ontwikkelingen, ambities en huidig en benodigd aanbod. Deze  notities gaan deel uitmaken van de Ruimtelijke Koers die in 2020 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. De belangrijkste ambitie vanuit het sociaal domein is het realiseren van een woonomgeving die stimuleert tot maatschappelijke deelname, beweging en ontmoeting en tot (langer) zelfstandig wonen van verschillende groepen inwoners (waaronder ouderen, mensen met  mobiliteitsbeperkingen, met psychosociale of psychische kwetsbaarheid).

De uitvoering en inkoop van Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) organiseren we sinds 2015 in de U16 regio, waarin Utrecht de centrumgemeentefunctie vervult en hiervoor ook de middelen ontvangt. We staan nu aan de vooravond van de volgende fase in de decentralisatie. Elke gemeente krijgt vanaf januari 2022 zelf in fasen de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen. De U16-gemeenten hebben in 2017 een regionale koers bepaald, gevolgd in 2018 door bestuurlijke afspraken ambulantisering 2019-2023 en een op de inhoudelijke koers afgestemde inkoop 2020-2023. Met het oog op de verdere decentralisatie volgt in 2020 een U16 plan met daarin de inhoudelijke en financiële afspraken tussen de 15 regiogemeenten en de centrumgemeente. In Lekstroomverband is in 2019 gewerkt aan een regionaal plan voor de periode 2020 – 2025.

In de Slim Thuis Woning op het Rond konden inwoners zich laten informeren en adviseren over domotica om langer thuis te kunnen blijven wonen. Er is in 2019 gewerkt aan de herkenbaarheid en vindbaarheid van deze modelwoning door middel van verschillende communicatie-uitingen waaronder gevelbord en aandacht via landelijke en lokale media. De bezoekersaantallen zijn in 2019 desondanks structureel laag gebleven.

Ook zijn in 2019 maatschappelijke initiatieven, waarbij mensen werken aan onderlinge samenwerking in de buurt, aangemoedigd. Bijvoorbeeld de bewonersinitiatieven, het project Sterke Buurten en Ons Fonds. Binnen de gemeente functioneerde een initiatieventeam voor inwonersinitiatieven dat op een laagdrempelige manier inventariseerde wat nodig was om een initiatief tot ontwikkeling te laten komen. Vervolgens werden hiervoor zowel intern als extern de benodigde verbindingen gelegd, zoals het bij elkaar brengen van mensen, middelen en expertise.

Vanwege de toenemende vergrijzing en daarmee kans op dementie zijn de activiteiten rond de dementievriendelijke gemeenschap waaronder het project DuurSaam in 2019 voortgezet. Met verwijzing naar het deelprogramma Gezondheid zijn voor zowel kwetsbare ouderen die thuis (blijven) wonen als ouderen die van verblijf terugkeren naar huis de gemaakt samenwerkingsafspraken geïmplementeerd. Deze ouderen hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Er wordt via DuurSaam intensiever samengewerkt tussen zorg, welzijn en sociaal  team om kwetsbare ouderen integraal te ondersteunen.

Doelstellingen