Jaarrekening 2019

Doelstellingen

Doelstelling 4: Er is verbinding tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp; een doorgaande leerlijn van voorschoolse voorzieningen, primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Doelstelling 4

We zetten in op een breed en toegankelijk onderwijsaanbod, waarin leerlingen gelijke kansen krijgen om thuis nabij hun talenten te kunnen ontplooien en goed voorbereid worden om zich te ontwikkelen tot zelfredzame inwoners.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2016

2017

2018

2019

4.1

Deelname speciaal onderwijs (basis en voorgezet onderwijs) Houtense jeugd (%)

Regionale leerlingenadministratie

2%

1,9%

1,8%

1,7%

2%*

4.2

Onderwijs: Absoluut verzuim per 1.000 inwoners 5-18 jaar (BBV)**

Duo

0,43

0,64***

1,1

0,4

nnb

4.3

Onderwijs: Relatief verzuim per 1.000 inwoners 5-18 jaar (BBV)***

Duo

14,46

13,50****

11,0

15

nnb

4.4

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% van het totaal aantal leerlingen 12-23 jaar) (BBV)

DUO dienst uitvoering onderwijs

1,1%

1,4%

1,4%

1,5%

nnb

4.5

Kinderen met een VVE indicatie dat gebruik maakt van VVE (%)

JGZ / Peuteropvang

96,5%

93,1%

93%

95%

94%

*Mogelijk werpt de aanpak van de kerngroep thuiszitersaanpak zijn vruchten af, aangezien zij kinderen met een vrijstelling weer in een onderwijssetting plaatsen, met ondersteuning. Deze kinderen komen veelal in het Speciaal Onderwijs terecht en veroorzaakt dus een toename.

**Absoluut verzuim = een scholier is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling

***Relatief verzuim = een scholier blijft ongeoorloofd weg van de school waar die is ingeschreven (spijbelgedrag etc).
**** Dit betreft schooljaar 2016-2017.

Betrokkenheid verbonden partijen
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

 • Op lokaal en regionaal niveau wordt samengewerkt met het onderwijs. Dit gebeurt via de kerngroep Thuiszittersaanpak en via de Strategische regionale agenda.
 • Vanuit de regionale thuiszittersaanpak is in 2019 volop samengewerkt aan het verminderen van het aantal kinderen dat thuis zit zonder onderwijs, het organiseren van ondersteuning en zorg aan kinderen op hun eigen (reguliere) school en het versterken van het inclusief onderwijs door op sommige scholen de jeugdhulp binnen de school te brengen. Hier is aan gewerkt aan de hand van 4 thema’s:
 1. Verbeteren preventie schoolverzuim (er is o.a. 1 gezamenlijk eenvoudig verzuimprotocol gemaakt waardoor scholen meer melden en thuiszitters eerder in beeld zijn. Daarnaast zijn cijfers over verzuim en vrijstelling continu in beeld. Er zijn echter nog steeds thuiszitters.
 2. Een passende onderwijsplek voor ieder kind ( er zijn een 5 tal Onderwijs Zorg Arrangementen (OZA) gerealiseerd en in 2020 komt een kader gereed voor hoe om te gaan met OZA’s en samenwerking onderwijs – jeugdhulp/gemeenten, door de ketenpartners samen wordt gezocht naar de meest passende plek of wordt een plek passend gemaakt.
 3. Terug dringen vrijstellingen (met leerplicht e.a. zijn duidelijke afspraken gemaakt rondom het voorkomen van vrijstellingen en er is een OZA gestart om kinderen met een vrijstelling terug te geleiden naar onderwijs)
 4. Kinderen in residentiële jeugdhulp monitoren voor wat betreft de onderwijscontinuïteit (hierover zijn afspraken in voorbereiding).   
 • Er is een OZA gestart op een reguliere school, ter voorkoming van plaatsing in het speciale basisonderwijs voor 4 tot 6 leerlingen. Vanuit het Speciaal basisonderwijs (SBO) zijn 6 kinderen terug geplaatst naar het reguliere onderwijs. Deze terug plaatsingen waren vooral de verdienste van het onderwijs. De gemeente mede-faciliteert wel het delen van deze succesverhalen en de geleerde lessen.
 • In het kader van preventie op scholen is er een werkgroep preventie gestart vanuit het bestuurlijk overleg onderwijs. Hier wordt o.a. gewerkt aan een sociale kaart voor alle scholen. Ook is er een pilot gestart met Pretty Woman, Jongerenwerk en scholen. In deze pilot vindt zowel voorlichting aan leerlingen plaats als ook deskundigheidsbevordering aan jongerenwerkers en docenten op alle VO-scholen in Houten. Zo kan er beter worden aangesloten bij de behoefte van leerlingen in Houten en wordt kennis meer lokaal geborgd.
 • We ondersteunden jongeren bij een soepele overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Binnen het jongerenloket zijner in 2019 ongeveer 600 Lekstroom jongeren van 16-27 jaar ondersteund naar onderwijs en/of werk. Daarnaast worden alle schoolverlaters van het praktijkonderwijs en voortgezet onderwijs, gemiddeld 65 per jaar voor de Lekstroom, vanaf 9 maanden voordat zij school verlaten, begeleid totdat zij aangekomen zijn bij werk of participatie.
 • In 2019 is gewerkt aan het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden (preventie van laaggeletterdheid). Dit heeft vorm gekregen door:
 1. Het voorbereiden van de uitbreiding van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) naar 16 uur per week.
 2. Het geven van een extra impuls via de gemeentelijke subsidie aan de samenwerking rondom het Voorleesbeleid binnen de kinderopvang.
 3. Het vergroten van de samenwerking tussen de VVE-aanbieder, de GGDrU, CJG en de bibliotheek om de onderwijskansen van kinderen met een (Nederlandse) taalachterstand te vergroten. Er is een gezamenlijk ouderprogramma opgesteld voor 2020 en een zomerprogramma voor thuisblijvers (in 2019), waarbij er extra aandacht is besteed aan de deelneming van nieuwkomers.
 4. Doorontwikkeling van het Taalhuis Lekstroom om laaggeletterdheid in de bredere zin te bestrijden. In 2019 heeft het Taalhuis extra ingezet op digitale activiteiten en ondersteuning bij schuldhulpverlening waarbij taal- en rekenvaardigheden aan de orde zijn. Daarnaast is o.a. gestart met de praattafels (een spreekvaardigheidsactiviteit).
 • Ter verdere uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2020 is met de besturen van De Velduil (fusieschool Klavertje Vier/De Brug), de Van Harte school en de Montessorischool gestart met de ontwikkeling van een huisvestingsprogramma om te komen tot een renovatie en/of uitbreiding/nieuwbouw van de schoolgebouwen. Begin 2019 is daartoe aan de schoolbesturen een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Voor de locatie van De Velduil is al een adviseur en architect ingeschakeld. Voor de locaties van Harte School en Montessori zijn adviseurs ingeschakeld.

Prestatie-indicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2016

2017

2018

2019

4.1

Aantal leerlingen dat gebruik maakt van de regeling leerlingenvervoer

Afdeling Samenleving

153

151

144

150

133

3

4.2

Aantal leerlingen dat binnen de regeling leerlingenvervoer gebruik maakt van openbaar vervoer

Afdeling Samenleving

11

9

6

10

6

1

Doel

Verklaring van afwijking

4.1

We streven naar zoveel mogelijk zelfstandigheid, waarbij o.a. ouders zelf hun kinderen brengen, of kinderen zelf zelfstandig naar school gaan. Daarnaast zien we een lichte daling in het percentage leerlingen speciaal onderwijs, wat de daling van gebruik van de regeling leerlingenvervoer kan verklaren.

4.2

Daar waar mogelijk wordt er vanuit leerlingenvervoer gestuurd op gebruik van openbaar vervoer, in het kader van zelfstandigheid. Sommige leerlingen zijn niet in staat met het openbaar vervoer te reizen.

Doel

Omschrijving prestatie 2019

Voortgang

Toelichting

4.1

3

Vanuit het bestuurlijke lokale overleg met onderwijs zijn in 2019 werkgroepen ontstaan, opgesteld vanuit alle deelnemers. In deze werkgroepen (onder andere Inclusief onderwijs/ Doorgaande lijn) is er gewerkt aan nieuwe of verbeterde samenwerkingsafspraken. Het samenwerkingsverband Profipendi is bezig om meer grip te krijgen op de onderinstroom, zodat bij elk kind eerst bekeken gaat worden of het past binnen het reguliere onderwijs.

We maken samenwerkingsafspraken met Jeugdgezondheidszorg, Kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs om de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen optimaal te ondersteunen, die gericht zijn op de ontwikkeling naar meer inclusief onderwijs.

4.2

3

Het sociaal team en het CJG hebben de samenwerking met SBO de Wissel geïntensiveerd door o.a. fysieke aanwezigheid op school. Deze pilot heeft een positief vervolg gehad. Ook is er een OZA opgestart binnen een reguliere school, om plaatsing op het speciale basisonderwijs te voorkomen.

We ontwikkelen een Onderwijszorg Arrangement op speciaal basisonderwijs de Wissel en laten andere scholen in Houten meeprofiteren van het ondersteuningsaanbod.

ga terug