Jaarrekening 2019

Doelstellingen

Doelstelling 1: Ouders en jeugd benutten hun talenten en eigen kracht en maken gebruik van hun sociaal netwerk.

Doelstelling 1

Ouders en jeugd benutten hun talenten en eigen kracht en maken hierbij gebruik van hun sociaal netwerk.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2016

2017

2018

2019

1.1

Cliënten (jongeren/ouders) kunnen beter hun problemen oplossen (%)

CEO Jeugd

X

51%

X

50%

X*

* In 2019 en 2020 loopt een pilot met een nieuw instrument "Evaringwijzer".  CEO Jeugd over 2019 wordt niet uitgevoerd.

Betrokkenheid verbonden partijen
GGDrU wil dat iedereen zijn eigen talenten kan ontwikkelen en ontplooien, en dat iedereen kan meedoen. Hiertoe werkt GGDrU aan thema’s als alcohol, drugs, roken, weerbaarheid, overgewicht, bewegen, voeding, seksuele ontwikkeling, eenzaamheid en depressie. Samen met andere partijen zoals gezondheidszorgorganisaties, scholen en sportorganisaties, investeert GGDrU in preventie. De Jeugdgezondheidszorg geeft preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, individueel of in groepen, gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders en jongeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2019 is gewerkt aan het laagdrempelig beschikbaar maken van advies en lichte ondersteuning bij vragen rondom opgroeien en opvoeden. Het CJG is hiertoe verder uitgebreid. Het CJG heeft meerdere kenniscafe's voor samenwerkingspartners/ professionals georganiseerd. Daarnaast is er in 2019 ook gestart met het meer actief betrekken/ informeren van ouders middels het aanbieden van webinars.Ook heeft het CJG meer aansluiting gezocht met verloskundigen en het moeder-café en is de verbinding met scholen versterkt. Zodoende wordt er steeds meer ingezet op ondersteunen van het dagelijks leven en normaliseren.

Netwerken van onderlinge ondersteuning zijn gestimuleerd door bijvoorbeeld de volgende activiteiten:

  • Inzet van Buurtgezinnen. In 2019 zijn weer meer gezinnen/ jeugdigen geholpen door Buurtgezinnen. Het initiatief wordt steeds beter bekend in Houten en er worden steeds meer verbindingen gelegd waardoor er steeds meer gezinnen in beeld komen waarvoor deze ondersteuning helpend en passend is. Daarmee is het dit jaar wel lastiger geworden om voldoende steungezinnen te vinden om aan deze vraag te kunnen voldoen.
  • Als vervolg op de pilot verbinding formeel-informeel is het platform Houten werkt samen opgericht. Hierin wordt verder gewerkt aan verbinding van 0de, 1ste en 2de lijn, het zichtbaar maken voor inwoners en het beter aan sluiten op de behoefte van inwoners.
  • Het netwerk van pleegouders en gezinshuisouders wordt actief ondersteund om ontmoetingen te kunnen blijven organiseren. Hiermee helpen pleegouders elkaar onderling zodat een goede balans tussen draaglast en draagkracht behouden kan blijven. Gemeente neemt ervaringen van dit netwerk actief mee in verschillende regionale transformatieopdrachten (zoals onder andere afbouw jeugdhulp en 18+/18-).

Doordat het CJG onderdeel is geworden van Stichting Sociaal Team Houten krijgen we steeds beter zicht op welke vragen en behoeften er zijn bij gezinnen en kinderen. Ook de nauwe samenwerking met GGD, verloskundigen en scholen draagt er aan bij dat ontwikkelingen en trends in Houten beter zichtbaar worden.

Prestatie-indicatoren

Doel

Omschrijving prestatie 2019

Voortgang

Toelichting

1.1

3

In 2019 is samen met van Houten&co en Shine de jongerentop 'Laat je horen!' georganiseerd. We zijn in gesprek gegaan over 4 thema's; vrijetijdsbesteding, wonen, studie en duurzaamheid. Tevens is er een meedenkavond georganiseerd over duurzaamheid en er is een vragenlijst rondom wonen onder jongeren afgenomen.

We organiseren samen met jongeren een jongerentop. We halen hiermee signalen op van jongeren zelf om het gemeentelijk beleid beter aan te laten sluiten op hun behoeften.

ga terug