Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Samen leven

Wat hebben we bereikt?

We hebben in 2019 stappen gezet in het verbeteren van een gezonde leefstijl. Dat hebben we gedaan door de sport- en beweegfaciliteiten te verbeteren en te vergroten. Hiermee maken we het sporten en bewegen aantrekkelijker en bereiken we meer inwoners. Bij het organiseren van een balanstraining in de wijk te waar ouderen wonen, hebben we 25 ouderen bereikt. Daarnaast is er een Houtense atletiekvereniging opgericht. Ook hebben we kilometer markering aangebracht op paden, waardoor hardlopen aantrekkelijker wordt gemaakt.

Met onze ketenpartners zijn activiteiten en projecten uitgevoerd gericht op meer bewegen, tegengaan van eenzaamheid, gezonder eten en drinken en verantwoord omgaan met genotmiddelen. De resultaten worden met de gezondheidsmonitor 2020 zichtbaar. We hebben bijvoorbeeld de mobiliteit van ouderen vergroot met de tweede electrocar, zodat inwoners met een beperkte mobiliteit kunnen deelnemen aan de maatschappij; de electrocar maakt ongeveer 9.000 ritten per jaar. En we hebben op twee momenten een ouderavond over genotmiddelen en opvoeden georganiseerd en daarmee ongeveer 80 ouders bereikt.

De GGDrU onderzoekt om de vier jaar hoe het staat met de gezondheid van onze inwoners. Het eerstvolgende onderzoek zal in 2020 plaatsvinden. Dat betekent dat we in 2021 kunnen rapporteren over de resultaten op de opgenomen indicatoren. De monitor Sociale Kracht laat een positieve trend zien.

Hetzelfde geldt voor het verbeteren van het signaleren en ondersteunen van kwetsbare inwoners. Daar is met ketenpartners actief op ingezet. Dat heeft geresulteerd in samenwerkingsafspraken tussen professionals, getrainde vrijwilligers en professionals en meer inwoners die naar elkaar omkijken.

Doelstellingen