Jaarrekening 2019

Programma's

Programma Samen leven

Wat hebben we bereikt?

Binnen dit deelprogramma hebben we verder gewerkt aan de doelstelling dat kinderen en jongeren in Houten op kunnen groeien in een stimulerende, gezonde en veilige omgeving tot zelfredzame en verantwoordelijke inwoners. Binnen o.a. de Stichting Sociaal Team heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zich verder ontwikkeld waardoor zij meer kinderen en jeugdigen konden bedienen met laagdrempelige opvoedhulp. Daarbij hebben zij diverse kenniscafe's en webinars georganiseerd en samenwerking met meer partners opgestart (o.a. verloskundigen, kinderspeelcafé, moedercafé, etc.) opgestart of verder uitgebouwd (scholen, kinderopvang). In samenwerking tussen beleid en het CJG is het thema Duurzame (ex)partnerrelaties geïnventariseerd, is er een plan van aanpak gemaakt en zijn de eerste activiteiten opgestart (kenniscafé, start trainingen kinderen in echtscheidingssituaties). We sluiten hiermee aan bij de gedachte om lichte (opvoed)vragen snel lokaal op te kunnen pakken en zoveel mogelijk preventief te werken zodat we verzwaring van problemen voorkomen.

Ook binnen de specialistische jeugdhulp hebben we deze visie concreter vertaald door bij de huisartsen in de praktijk een praktijkondersteuner (POH) Jeugd-GGZ in te zetten. Daarmee zijn meer jeugdigen eerder en dichtbij huis geholpen en is een verwijzing naar specialistische jeugdhulp in sommige gevallen voorkomen.

Het onderwijs speelt een belangrijke rol in de ontwikkelingen van kinderen en jeugdigen in Houten. Samen met het onderwijs (in diverse werkgroepen) hebben we in kleine stappen uitvoering gegeven aan onze ambities met betrekking tot passend onderwijs. De thuiszittersaanpak is hier een onderdeel van geweest. het onderwijs is hier in the lead. Gemeente kan hiervoor de noodzakelijke samenwerkingen tot stand brengen en ondersteunen in het opzetten van beleid.

In 2019 hebben we gewerkt aan het integreren van het Beleidskader jeugd en onderwijs 2016 - 2018 in een nieuwe Sociale Koers 2020-2023. Hiermee kan de transformatie van Jeugd en Onderwijs integraal/ in samenhang met Wmo, particpatie en werk en inkomen vorm gaan krijgen. Integraal, ontschot en systemisch (gezinsgericht) werken kan hierdoor beter vorm gaan krijgen.

Doelstellingen