Jaarrekening 2019

Doelstellingen

Doelstelling 3: De veiligheidsketen voor de jeugd is zo laagdrempelig mogelijk, maar zo zwaar als nodig georganiseerd

Doelstelling 3

De veiligheidsketen voor de jeugd is zo laagdrempelig mogelijk, maar zo zwaar als nodig georganiseerd.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2016

2017

2018

2019

3.1

Jongeren (12 t/m 21 jarigen) met een delict voor de rechter (%) (BBV)

WSJG

1%

1%

0%

0,74%

nnb

3.2

Verwijzingen Halt: aantal per 10.000 jongeren 12 - 18 jaar (BBV)

Bureau Halt / WSJG

82

108

63

80

67

Betrokkenheid verbonden partijen
De jeugdgezondheidszorg levert een bijdrage aan het schoolgezondheidsbeleid en aan collectieve preventie door een vaste plek binnen de zorgstructuur van een school (vanuit haar specifieke kennis van de gezondheid van jeugdigen) in te nemen en door adviezen uit te brengen. Naast de verbinding tussen onderwijs en jeugdbeleid is er ook de relatie met de veiligheidsketen. De samenwerking tussen GGDrU, het Sociaal Team, CJG en overige partners bestaat in het belang van jeugdigen en de maatschappelijke wens multiprobleemsituaties met een sterk risico op criminaliteit eerder en in gezamenlijkheid aan te pakken. Daarnaast ondersteunt de jeugdgezondheidszorg de gemeente bij visievorming door kengetallen aan te leveren uit de gegevens die de JGZ verzamelt tijdens contactmomenten, door ogen en oren open te houden, en/of de resultaten van monitoronderzoeken zoals de jeugdmonitor.

De jeugdgezondheidszorg van GGDrU adviseert daarnaast over de aanpak van huiselijk geweld. In 2019 gaat de aandacht vooral uit naar preventie en snel signaleren. GGDrU ondersteunt bij het uitvoeren van de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. GGDrU is de schakel tussen verschillende overlegpartijen. Er komt een regiocoördinator Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, GGDrU organiseert een conferentie en besteedt aandacht aan een betere aansluiting met Veilig Thuis.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

  • De gemeente brengt het onderwerp Veiligheid en het gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Verwijsindex steeds meer voor het voetlicht. De rol van de gemeentelijk coördinator (verwijsindex) is goed belegd en geborgd binnen het CJG. Er is een nieuw werkproces beschreven voor gebruik van de verwijsindex binnen het sociaal team en op de website van de gemeente is hierover informatie te vinden. Zo is voor ouders ook goed inzichtelijk wat de verwijsindex inhoudt en wanneer deze wordt ingezet. Ook in 2019 neemt het aantal registraties/ matches weer toe. Steeds meer professionals/organisaties maken gebruik van de Verwijsindex, wat professionals de gelegenheid geeft om (met toestemming van ouders) informatie uit te wisselen en hulp op elkaar af te stemmen. In 2019 is er extra aandacht geweest voor de invoering van de aangescherpte meldcode.
  • In 2019 vonden er twee trainingen aandachtsfunctionaris veiligheid plaats (voor professionals uit diverse werkvelden; scholen, kinderopvang, welzijn) en werden er twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten was er aandacht voor actuele thema’s en werd er casuïstiek geoefend. Centraal stond het leren van elkaar, met aandacht voor de verschillende rollen en de meest optimale samenwerking. Ook hier is getraind op de nieuwe meldcode.
  • Samenwerkingsafspraken tussen de bovenregionale gemeenten, Veilig Thuis/ SAVE en raad voor de kinderbescherming zijn in 2019 bijgewerkt en opnieuw vastgesteld. Daarnaast is er gewerkt aan een Veranderagenda en diverse ontwikkelpunten. Dit kreeg o.a. vorm door dialoogsessies in de verschillende regio's en spiegelbijeenkomsten vanuit SAVE met cliënten. De samenwerking tussen Houten en Veilig Thuis is geïntensiveerd door het samen oppakken van een aantal casussen en het voeren van een procesevaluatie.
  • Het afstemmingsoverleg Jeugd en Veiligheid heeft in 2019 structureel plaatsgevonden. Indien nodig wordt de lokaal persoonsgerichte aanpak hierbij betrokken. Daarnaast vonden er in 2019 integrale beleidsoverleggen Veiligheid plaats met de burgemeester.
  • Bovenregionaal is in 2019 verder gewerkt in de pilot op het gebied van Multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (MDA++)in samenwerking met GGZ-partners en aan de Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Prestatie-indicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2016

2017

2018

2019

3.1

Aantal registratie in verwijsindex*

Jaarverslag verwijsindex

133 (59)

201 (107)

321 (nb)

220 (115)

209 (nb)

3

3.2

Aantal matches in verwijsindex*

Jaarverslag verwijsindex

122 (44)

240 (76)

352 (nb)

260 (80)

397 (nb)

3

* De aantallen tussen haakjes zijn unieke cliënten / dossiers. Voor 2020 hebben we een nieuwe manier van monitoring ingevoerd. Dat betekent dat we de unieke cliënten aantallen van 2018 en 2019 niet op de oude wijze terug kunnen halen/ weer kunnen geven.

Doel

Verklaring van afwijking

3.1

Het sociaal team heeft in 2019 minder geregistreerd in de verwijsindex (-100 signalen).

3.2

Het aantal matches tussen organisaties neemt fors toe. Dit betekent dat (ondanks de afname van losse registraties) er meer verbindingen ontstaan tussen meerdere instanties op 1 cliënt. Onderdeel hiervan is dat er in 2019 weer een fors nieuwe partijen zijn gaan deelnemen aan de verwijsindex.

Doel

Omschrijving prestatie 2019

Voortgang

Toelichting

3.1

3

In het voorjaar en het najaar van 2019 zijn er trainingen geweest. In totaal zijn er 16 nieuwe mensen opgeleid. Er zijn twee netwerkbijeenkomsten geweest in 2019 met in totaal 30 deelnemers.

15 nieuwe aandachtsfunctionarissen opleiden en 2 netwerkbijeenkomsten organiseren voor reeds opgeleide aandachtsfunctionarissen.

3.2

3

De afstemming over de samenwerking binnen de veiligheidsketen heeft plaatsgevonden middels twee netwerkbijeenkomsten met opgeleide aandachtsfunctionarissen. Hierin wordt afgestemd en samenwerking bevorderd tussen ketenpartners.

De gemeente stelt in samenwerking met scholen en hulpverleningsinstanties een overzicht op om te komen tot een verdeling van rollen en verantwoordelijkheden die een ieder heeft in de veiligheidsketen.

ga terug