Jaarrekening 2019

Doelstellingen

Doelstelling 2: Ondersteuning gericht op jeugdigen en hun ouders is effectief en efficiënt

Doelstelling 2

Ondersteuning gericht op jeugdigen en hun ouders is effectief en efficiënt, aansluitend op de leefwereld van de doelgroep en zo licht als kan / zo zwaar als nodig is.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2.1

Ervaring uitvoering zorg: verschillende organisaties werken altijd goed samen (vaak/altijd) (%)

CEO Jeugd

X

64%

X

65%

X*

2.2

Aantal jeugdigen residentiële jeugdhulp

Regionale backoffice / ADD-monitor

70

58

40

50

35

2.3

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp (%) (BBV)**

CBS

8,1/8,8%

8,0/8,4%

8,3/8,6%

10%

8,5%/8,8%

2.4

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming (%) (BBV)**

CBS

0,5/0,6%

0,7/0,6%

0,6/0,6%

0,7%

0,6%/0,7%

2.5

Jongeren (van 12 jaar tot 23 jaar) jeugdreclassering (%) (BBV)**

CBS

0,1/0,2%

0,2/0,2%

0,2/0,3%

0,2%

0,2%/0,1%

2.6

Ik kan de hulp krijgen die ik nodig heb (jongeren) (vaak/altijd) (%)

CEO Jeugd

X

78%

X

78%

X*

* In 2019 en 2020 loopt een pilot met een nieuw instrument "Evaringwijzer".  CEO Jeugd over 2019 wordt niet uitgevoerd.

** Nieuwe berekeningswijze vanaf 2018. Het betreft halfjaarlijkse cijfers.

Doel

Verklaring van afwijking

2.2

Het aantal kinderen wat in een instelling verblijft is in cliëntenaantallen afgenomen, in financiële waarde echter is deze toegenomen. De geboden residentiële jeugdhulp was in 2019 intensiever en complexer waardoor de zorgkosten stegen. De absolute daling in aantallen laat een voorzichtige beweging zien waarbij jeugdhulp intensiveert in diverse ambulante vormen van jeugdhulp, waardoor uit huis plaatsingen voorkomen zijn. Aantal unieke cliënten in residentiële instelling in 2019 op peildatum april 2020.

Betrokkenheid verbonden partijen
GGDrU zorgt dat jongeren en ouders de jeugdgezondheidszorg weten te vinden voor antwoord op alledaagse vragen, praktische tips, bij kleine zorgen maar ook met ingewikkelde problemen. Positieve gezondheid is het uitgangspunt in het werk van GGDrU, maar als het leven zo tegenzit dat het even niet lukt om zelfredzaam te zijn, dan biedt GGDrU ook een vangnet. GGDrU sluit aan bij wat ouders en jongeren zelf weten en kunnen. GGDrU wil dat zij zoveel mogelijk meedoen in het normale leven. Ouders bepalen de intensiteit en vorm van het contact, en GGDrU pakt haar rol en verantwoordelijkheid. De jeugdgezondheidszorg onderzoek kinderen op mogelijke aangeboren afwijkingen, vaccineert tegen ziektes en volgt ze in hun ontwikkeling van geboorte tot het 18e jaar. De jeugdgezondheidszorg beoordeelt of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en betrekt direct de juiste zorg of hulp.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

 • Bij de toegang van het Sociaal Team wordt breed uitgevraagd en gekeken wat er lokaal, nabij en door versterking van de basis van gezinnen opgelost kan worden. Middels nauwe samenwerking met het CJG en bijvoorbeeld ook de inzet van de POH-GGZ jeugd bij de huisarts kunnen gezinnen en jeugdigen soms sneller en dichterbij geholpen worden. Ook kan dit resulteren in een meer passende verwijzing naar zorg.
 • In 2019 hebben we met het Sociaal Team de visie op Coördinatie van zorg opgesteld en geoefend met het implementeren hiervan. Een coach integrale jeugdhulp heeft de professionals ondersteund in een integrale manier van werken. Hiermee worden alle mensen die rondom een gezin betrokken zijn aan elkaar verbonden en wordt de hulp meer integraal aangeboden. Ouders, jeugdigen en zorgaanbieders waren positief over het feit dat er meer overzicht kwam, doelen beter op elkaar afgestemd werden en iedereen meer betrokken was bij de ingezette hulp.
 • Professionals zijn in 2019 verder ondersteund door o.a. diverse samenwerkingsoverleggen. In deze overleggen wordt kennis gedeeld en worden casussen en processen geëvalueerd. Ook worden er kenniscafe's georganiseerd en nemen professionals deel aan pilots van de gemeente (bijv. training Pretty Woman aan Jongerenwerk en docenten voortgezet onderwijs). Hierbij is er structureel (d.m.v. opleidingen en netwerkbijeenkomsten) aandacht voor het thema (on)veiligheid (huiselijk geweld en kindermishandeling, aangescherpte meldcode, verwijsindex etc.).
 • In 2019 is de lokale opdracht om verblijf binnen de residentiële jeugdhulp (in instellingen) terug te dringen versterkt door de start van een regionale opdracht "Afbouw jeugdhulp". Hier heeft Houten in 2019 actief aan deelgenomen. Ook de transformatie van Essentiële Functies (verblijf in jeugdzorgplus, driemilieusvoorzieningen en BOPZ) gaat hieraan bijdragen. We hebben verder ingezet op:
  • Structureel overleg tussen beleid, Inkoop en Sociaal Team binnen de Taskforce inhoudgestuurde kostenbeheersing. In oktober heeft dit geresulteerd in een aantal maatregelen om verder te transformeren en de kosten te kunnen beheersen (ombuigvoorstellen). Door middel van implementatieplannen en een dashboard heeft voorbereiding voor 2020 plaatsgevonden om hiermee aan de slag te gaan.
  • Activeren van het gebruik van het regionaal omdenk- en expertteam om mee te denken in complexe casuïstiek waar niet direct passende oplossingen voor zijn. Ook worden hier de casussen ingebracht waar gedacht wordt aan uithuisplaatsingen. Het expertteam levert gezamenlijk met het omdenkteam alternatieve, integrale oplossingen. Er zijn in 2019 voor Lekstroom 13 casussen behandeld.
  • Versterken van de inzet op pleegzorg en gezinshuizen in plaats van kinderen plaatsen binnen een instelling. Het kindgericht werven binnen de pleegzorg en de mogelijkheden binnen pleegzorg en gezinshuizen zijn onder de aandacht gebracht door middel van het opstellen van een route naar pleegzorg. Gezamenlijk met de Lekstroom zijn er wervingsavonden georganiseerd om nieuwe pleegouders, gezinshuisouders te werven. De voorbereiding voor de bouw van een gezinshuis in Houten is gestart. En om de uitstroom uit residentiële instellingen te bevorderen zijn we gestart met de pilot Kamers met aandacht (particulieren worden gevraagd om een kamer te verhuren aan een kind uit de jeugdzorg).
 • We besteedden extra aandacht aan het thema duurzame partnerrelaties. In 2019 is een onderzoeksrapport “Langer bij elkaar – van partners naar ouders” opgesteld. waarna een plan van aanpak is opgesteld.
 • Het preventieve aanbod is via de website Hulpwijzer Houten en de welzijnsconsulenten goed ontsloten voor de inwoners. Halverwege 2019 is ook de website van Stichting Sociaal Team Houten gelanceerd. Hierop is vooral het geïndiceerde aanbod te vinden. We zien de gebruikersaantallen van de Hulpwijzer stijgen.

Prestatie-indicatoren

Doel

Omschrijving prestatie 2019

Voortgang

Toelichting

2.1

3

In 2019 zijn er binnen het transformatiefonds twee nieuwe opdrachten gestart; Afbouw jeugdhulp verblijf en 18+/18-. Na een inventarisatie is er eind 2019 voor beide opdrachten een startnotitie opgeleverd.

We stellen binnen de regio Lekstroom een plan op, waarin wij beschrijven hoe we de middelen uit het Transformatiefonds de komende jaren kunnen inzetten ten behoeve van de transformatie van het zorglandschap.

ga terug