Jaarrekening 2019

Doelstellingen

Doelstelling 1: Inwoners van Houten zijn duurzaam in staat zelfstandig te functioneren en regie te voeren over hun eigen huishouden

Doelstelling 1

Inwoners van Houten zijn duurzaam in staat zelfstandig te functioneren, regie te voeren over hun eigen huishouden en de weg (toegang) te vinden naar benodigde (preventieve) ondersteuning.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2016

2017

2018

2019

1.1

Zelfredzaamheid*

Monitor Sociale Kracht

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

1.2

Aantal hulpvragen opgelost door eigen kracht / informele zorg

WIZ-portaal / Sociaal Team

X

376

376

400

452

1.3

De inwoner weet waar hij/zij met zijn/haar hulpvraag moet zijn % (helemaal) mee eens

CEO Wmo / Jeugd

WMO:75% Jeugd:X

WMO:73% Jeugd:73%

WMO:78% Jeugd: X

WMO:75% Jeugd:75%

X***

1.4

De inwoner ervaart snel geholpen te worden** (%)

CEO Wmo / Jeugd

WMO:65% Jeugd:X

WMO:66% Jeugd:63%

WMO:69% Jeugd: X

WMO:68% Jeugd:65%

X***

1.5

De inwoner kan zich beter redden (%)

CEO Wmo

76%

79%

83%

78%

X***

* Is het vermogen van mensen om zichzelf te redden in het geval van de voortdurende veranderingen en gevolgen van een (chronische) ziekte of een tegenslag, op alle levensterreinen (score 1-10).

** Dit kan zijn door zorgaanbieder en/of Sociaal Team.

*** Het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2019 wordt in het voorjaar van 2020 uitgevoerd. CEO Jeugd over 2019 wordt niet uitgevoerd. In 2019 en 2020 loopt een pilot met een nieuw instrument "Evaringwijzer".

Doel

Verklaring van afwijking

1.2

Binnen het toegangsteam van het sociaal team is goed ingezet op het verwijzen van hulpvragen naar eigen kracht, informele zorg et cetera. Het aantal hulpvragen wat bij de toegang is afgeschaald en die niet hebben geleid tot een aanmelding bij het sociaal team, is toegenomen.

Betrokkenheid verbonden partijen
In de ‘Houtense Routes’ worden samenwerkingsafspraken gemaakt tussen professionals. De GGDrU is hier onderdeel van. Ook zij is een belangrijke schakel in de keten als laagdrempelige basisvoorziening (o.a. consultatiebureau), als ondersteuner wanneer er advies of korte begeleiding nodig is, als signaleerder wanneer er zorgen zijn en als verwijzer indien er specialistische zorg nodig is. In de ‘Houtense route Jeugd’ betreft het afspraken tussen huisartsen, GGDrU en Stichting Sociaal Team Houten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2019 zien we dat inwoners de Hulpwijzer steeds beter weten te vinden. Het continu blijven posten op de lichtkrant en persoonlijk in gesprekken op wijzen, werpt zijn vruchten af.
Binnen de programmalijn Voorkomen is beter zijn we begonnen met het inventariseren van het preventieve aanbod, met behulp van de preventiematrix. Het doel is om preventie direct in te kunnen (laten) zetten bij de toegang.
Professionals hebben elkaar kunnen ontmoeten tijdens de themasessies vanuit het CJG. Verder hebben we ook de Houtense routes meer onder de aandacht gebracht van professionals.
Tot slot is het platform Houten werkt samen! gestart in 2019. Hier komen informele en formele zorg samen en wordt er naast dat er kennis en ervaring uitgewisseld wordt ook gewerkt aan meer aansluiting bij de inwoners en het zichtbaar maken van al het informele aanbod.

In 2019 is met huisartsen, jeugdartsen en Sociaal Team besproken hoe de afspraken uit de Houtense Routes beter geïmplementeerd kunnen worden. De verschillende partijen blijken nog niet altijd voldoende op de hoogte te zijn van elkaars betrokkenheid bij een cliënt. Een vertegenwoordiging van het Sociaal Team en de huisartsen hebben samen gewerkt aan een toestemmingsverklaring die kan worden gebruikt voor het uitwisselen van informatie. Er is afgesproken de voortgang van deze afspraken periodiek (elk kwartaal) te bespreken in een overleg waarin huisartsen, jeugdartsen, Sociaal Team en gemeente vertegenwoordigd zijn. In deze overleggen, geïnitieerd vanuit de gemeente, komt tevens de samenwerking rond de POH-GGZ jeugd aan bod.

In 2019 is de pilot POH-GGZ jeugd gecontinueerd binnen twee van de vier medisch centra. Het werkgeverschap is per 1-1-2019 belegd bij de Stichting Sociaal Team Houten. Dit om nog beter te kunnen werken aan het doel ‘versterken samenwerking tussen artsen en Sociaal Team’. De betrokken partijen (huis- en jeugdartsen, Sociaal Team, gemeente) zijn het eens over de grote meerwaarde van de POH-GGZ jeugd. Jeugdigen met een hulpvraag worden zo op een laagdrempelige manier, snel en in een vertrouwde omgeving geholpen. Ook zijn er duidelijke aanwijzingen dat er minder naar de jeugd-GGZ verwezen wordt, daar waar de POH-GGZ jeugd werkzaam is. Zodoende is de inzet en uitbreiding van POH-GGZ jeugd opgenomen als één van de ombuigingsmaatregelen voor 2020 en zijn de nodige voorbereidingen getroffen om in 2020 de functie te kunnen uitbreiden.

Samen met huisartsen, ouderenzorg, welzijn en sociaal team zijn ook de samenwerkingsafspraken rondom kwetsbare ouderen verder uitgebreid. Zo zijn er multidisciplinaire overleggen bij de huisarts, wordt er een gezamenlijk behandelplan ingevuld en nemen alle betrokkenen rondom een patiënt deel aan een groepsapp (VIP-calculcus). Een kernteam en een bestuurlijk platform wisselen ervaringen uit, delen kennis en monitoren de resultaten.

Voor de Stichting Sociaal Team Houten was 2019 het eerste volledige jaar van bestaan (oprichting in juli 2018). Naast het verder op orde brengen van de basis (o.a. werkprocessen, verkorte route inrichten) is gewerkt aan een aantal kwaliteitsopdrachten en ontwikkelopdrachten. Het Sociaal Team heeft een bijdrage geleverd aan diverse beleidsthema's/ pilots van de gemeente waaronder 'Voorkomen is beter', 'Passend zelfstandig wonen', 'Coördinatie van zorg' en de taskforce inhoudgestuurde kostenbeheersing. Daarnaast heeft zij uitvoering gegeven aan haar taak rondom de uitvoering en het werkgeverschap van het CJG en de POH-GGZ jeugd.      

Prestatie-indicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2016

2017

2018

2019

1.1

Doorverwijzingen Sociaal Team naar de 0e lijn (%)

Sociaal Team

X

16%*

8%

25%

10%

1

1.2

Wat de inwoner zelf (familie/gezin) of met zijn sociaal netwerk kan doen is in het gesprek met het sociaal team aan de orde gekomen (jeugd) (%)

CEO Jeugd

X

Gezin:64% Sociaal netwerk:43%

X

Gezin:90% Sociaal netwerk:90%

X**

1.3

Wat de inwoner zelf (familie/gezin) of met zijn sociaal netwerk kan doen is in het gesprek met het sociaal team aan de orde gekomen (Wmo) (%)

CEO Wmo

Gezin:69% Sociaal Netwerk:72%

Gezin:83% Sociaal Netwerk:73%

Gezin:79% Sociaal Netwerk: 71%

Gezin:90% Sociaal Netwerk:90%

X***

* Dit is in 2017 voor het eerst bijgehouden in het kader van de pilot verbinding formele-informele zorg.

** In 2019 en 2020 loopt een pilot met een nieuw instrument "Evaringwijzer".  CEO Jeugd over 2019 wordt niet uitgevoerd.

*** Het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2019 wordt in het voorjaar van 2020 uitgevoerd.

Doel

Verklaring van afwijking

1.1

In 2017 is er een pilot geweest waarbij inzet van informele zorg actief bevorderd is. In 2018 is de inzet iets teruggelopen. In 2019 neemt de inzet van informele zorg tijdens trajecten bij het sociaal team weer iets toe.

Doel

Omschrijving prestatie 2019

Voortgang

Toelichting

1.1

3

De visie op coördinatie van zorg is gezamenlijk vastgesteld door gemeente en Sociaal Team Houten. De coach integrale jeugdhulp heeft een start gemaakt met de implementatie in werkwijze en werkprocessen met de jeugdprofessionals van het Sociaal Team Houten.

Ontwerp en implementatie van werkprocessen binnen het Sociaal Team, gericht op organisatie van de taak/rol coördinatie van zorg.

1.2

1

De Stichting heeft deelgenomen aan de programmalijn van de gemeente "Voorkomen is beter". Hieruit is nog geen concrete opdracht voortgekomen voor het Sociaal Loket en/of CJG.

Uitvoering ontwikkelopdracht Stichting Sociaal Team gericht op informatie en advies (Sociaal Loket).

1.3

3

Haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Aan de hand van een set criteria waar aan de informatie en adviesfunctie in het sociaal domein moest voldoen is er besloten dat er voorlopig geen nieuwe lokale wegwijzer wordt opgesteld.

Haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een lokale wegwijzer voor inwoners en intermediairs.

1.4

1

De taskforce inhoud gestuurde kostenbeheersing heeft in 2019 voor 2020 tot 2023  beheersmaatregelen opgesteld (ter waarde van € 1,3 miljoen). Deze zijn op 15 okt 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Onderdeel hiervan zijn implementatieplannen en een dashboard. De uitvoering en monitoring hiervan vindt plaats in 2020.

In het kader van de Taskforce inhoudgestuurde kostenbeheersing:
- Uitvoering en monitoring van een pakket aan maatregelen gericht op efficiënte en effectieve in- door- en uitstroom van cliënten.

ga terug